Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strtod() trong C / C++

Hàm strtod() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strtod(0 trong C / C++. Đây làm một trong các hàm cơ bản được sử dụng khá nhiều trong các bài tập liên quan đến String.

Hàm strtod() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ import thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtod() trong C / C++

Hàm strtod được sử dụng để diễn giải nội dung của một chuỗi dưới dạng số phẩy động và trả về giá trị của nó dưới dạng double.

Nó đặt một con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên sau ký tự hợp lệ cuối cùng của chuỗi, chỉ khi có bất kỳ ký tự nào, nếu không, nó đặt con trỏ thành null.

Cú pháp:

double strtod(str, &end)

Trong đó:

 • str: Chỉ định chuỗi có đại diện là một số dấu phẩy động.
 • end: Chỉ định tham số đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.

Hàm sẽ trả về một giá trị double, nếu không có chuyển đổi hợp lệ hoặc chuỗi trống thì hàm sẽ trả về 0.

Cách dùng hàm strtod() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho chức năng và cách dùng hàm strtod() trong C / C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo biến str với nội dung là "134Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm strtod() để thực hiện chuyển đổi số trong chuỗi thành dạng số double.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str
 char str[] = "134Freetuts.net"; 
 char* end; 
 double number; 
 //sử dụng hàm strtod để lấy số trong chuỗi str
 number = strtod(str, &end); 
 cout << "Chuỗi ban đầu: " << str << endl; 
 cout << "Số double: " << number << endl; 
 cout << "chuỗi còn lại: " << end << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtod 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtod() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán liên quan đến String. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdlib, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP