CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtod() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strtod(0 trong C / C++. Đây làm một trong các hàm cơ bản được sử dụng khá nhiều trong các bài tập liên quan đến String.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtod() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ import thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtod() trong C / C++

Hàm strtod được sử dụng để diễn giải nội dung của một chuỗi dưới dạng số phẩy động và trả về giá trị của nó dưới dạng double.

Nó đặt một con trỏ trỏ đến ký tự đầu tiên sau ký tự hợp lệ cuối cùng của chuỗi, chỉ khi có bất kỳ ký tự nào, nếu không, nó đặt con trỏ thành null.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

double strtod(str, &end)

Trong đó:

 • str: Chỉ định chuỗi có đại diện là một số dấu phẩy động.
 • end: Chỉ định tham số đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.

Hàm sẽ trả về một giá trị double, nếu không có chuyển đổi hợp lệ hoặc chuỗi trống thì hàm sẽ trả về 0.

Cách dùng hàm strtod() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để minh họa cho chức năng và cách dùng hàm strtod() trong C / C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo biến str với nội dung là "134Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm strtod() để thực hiện chuyển đổi số trong chuỗi thành dạng số double.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str
 char str[] = "134Freetuts.net"; 
 char* end; 
 double number; 
 //sử dụng hàm strtod để lấy số trong chuỗi str
 number = strtod(str, &end); 
 cout << "Chuỗi ban đầu: " << str << endl; 
 cout << "Số double: " << number << endl; 
 cout << "chuỗi còn lại: " << end << endl;
	
 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtod 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtod() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài toán liên quan đến String. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdlib, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top