CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm malloc() trong hàm C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm malloc() trong C / C++. Đây là một trong các hàm cấp phát bộ nhớ trong ngôn ngữ lập trình C / C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm malloc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm malloc() trong C / C++

Hàm malloc() được sử dụng để cấp phát một khối bộ nhớ chưa được khởi tạo. Nó trả về một con trỏ void đến byte đầu tiên của khối bộ nhớ nếu việc cấp phát thành công.

Nếu kích thước bằng 0, giá trị trả về phụ thuộc vào việc triển khai thư viện. Nó có thể là một con trỏ null hoặc không.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

void* malloc(size_t size);

Trong đó:

 • size: Là giá trị tích phân không dấu đại diện cho khối bộ nhớ tính bằng byte.

Cách dùng hàm malloc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm malloc() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm malloc() và cấp phát bộ nhớ cho nó là 5.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ cho nó là 5
 int *ptr;
	ptr = (int*) malloc(5*sizeof(int));
 //Nếu cấp phát không thành công thì thông báo cấp phát không thành công
	if(!ptr)
	{
		cout << "Cấp phát không thành công!!";
		exit(1);
	}
 //Ngược lại thì thông báo cấp phát thành công
	cout << "Cấp phát thành công!!" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ cấp phát bộ nhớ là 0 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sủ dụng hàm malloc() cấp phát bộ nhớ cho nó là 0
 int *ptr = (int*) malloc(0);

	if(ptr==NULL)
	{
		cout << "Con trỏ trống!!";
	}
	else
	{
 // in ra địa chỉ của con trỏ khi cấp phát bộ nhớ là 0 
		cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	}

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm malloc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi cấp phát bộ nhớ, vì vậy hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top