Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm malloc() trong hàm C / C++

Hàm malloc() trong hàm C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm malloc() trong C / C++. Đây là một trong các hàm cấp phát bộ nhớ trong ngôn ngữ lập trình C / C++.

Hàm malloc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm malloc() trong C / C++

Hàm malloc() được sử dụng để cấp phát một khối bộ nhớ chưa được khởi tạo. Nó trả về một con trỏ void đến byte đầu tiên của khối bộ nhớ nếu việc cấp phát thành công.

Nếu kích thước bằng 0, giá trị trả về phụ thuộc vào việc triển khai thư viện. Nó có thể là một con trỏ null hoặc không.

Cú pháp:

void* malloc(size_t size);

Trong đó:

 • size: Là giá trị tích phân không dấu đại diện cho khối bộ nhớ tính bằng byte.

Cách dùng hàm malloc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm malloc() để các bạn có thể so sánh kết quả nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm malloc() và cấp phát bộ nhớ cho nó là 5.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ cho nó là 5
 int *ptr;
	ptr = (int*) malloc(5*sizeof(int));
 //Nếu cấp phát không thành công thì thông báo cấp phát không thành công
	if(!ptr)
	{
		cout << "Cấp phát không thành công!!";
		exit(1);
	}
 //Ngược lại thì thông báo cấp phát thành công
	cout << "Cấp phát thành công!!" << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ cấp phát bộ nhớ là 0 để các bạn có thể so sánh với ví dụ 1 nhé.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo con trỏ ptr và sủ dụng hàm malloc() cấp phát bộ nhớ cho nó là 0
 int *ptr = (int*) malloc(0);

	if(ptr==NULL)
	{
		cout << "Con trỏ trống!!";
	}
	else
	{
 // in ra địa chỉ của con trỏ khi cấp phát bộ nhớ là 0 
		cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	}

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

malloc 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm malloc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi cấp phát bộ nhớ, vì vậy hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP