Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm isalpha() trong C / C++

Hàm isalpha() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isalpha() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có thuộc bảng chữ cái alphabet hay không.

Hàm isalpha() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isalpha() trong C / C++

Hàm isalpha() được sử dụng để kiểm tra một ký tự có phải là một ký tự trong bảng chữ cái alphabet hay không.

Cú pháp:

int isalpha(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isalpha() trả về giá trị khác 0 nếu ch là một bảng chữ cái, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm isalpha() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isalpha().

Cụ thể trong ví dụ này mình sẽ thực hiện đếm số ký tự thuộc và không thuộc bảng chữ cái alphabet trong một chuỗi.

Mình sẽ khai báo một biến với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isalpha() để đếm số ký tự thuộc bảng alphabet trong chuỗi đã khai báo.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "ad138kw+~!$%?';]qjj";
 //khởi tạo biến count để đếm có bao nhiêu ký tự thuộc bảng alphabet 
 int count = 0;
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isalpha() để đếm số ký tự trong chuỗi thuộc bảng chử cái alphabet
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   //nếu tìm thấy một ký tự thì tăng count lên 1
   if (isalpha(str[i]))
     count ++;
 }
 //hiển thị số ký tự thuộc và không thuộc bảng alphabet
 cout << "Số ký tự thuộc bảng alphabet: " << count << endl;
 cout << "Số ký tự không thuộc bảng alphabet: " << strlen(str)-count << endl;

 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isalpha 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isalpha() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP