Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm tolower() trong C / C++

Hàm tolower() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm tolower() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển một kí tự thành chữ thường.

Hàm tolower() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm tolower() trong C / C++

Hàm tolower() chuyển đổi một ký tự thành phiên bản chữ thường nếu nó tồn tại. Các chữ cái viết hoa từ A đến Z được chuyển thành chữ thường từ a đến z tương ứng.

Cú pháp:

int tolower(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần chuyển đổi.

Hàm tolower() trả về một phiên bản chữ thường của ch nếu nó tồn tại. Nếu không, nó sẽ trả về chính ch.

Cách dùng hàm tolower() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm tolower(). Cụ thể mình sẽ chuyển đổi tất cả các ký tự in hoa trong một chuỗi thành ký tự thường.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "fgaGFHRagt15dFHs";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm tolower() để chuyển tất cả các ký tự hoa trong chuỗi thành chữ thường.
 cout << "Chuỗi sau khi chuyển đổi thành chữ thường là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   putchar(tolower(str[i]));
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tolower 0 1 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm tolower() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP