Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm toupper() trong C / C++

Hàm toupper() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm toupper() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để chuyển một kí tự thành chữ in hoa.

Hàm toupper() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm toupper() trong C / C++

Hàm toupper() chuyển đổi một ký tự thành phiên bản chữ in hoa nếu nó tồn tại. Các chữ cái viết thường từ a đến z được chuyển thành chữ hoa từ A đến Z tương ứng.

Cú pháp:

int toupper(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần chuyển đổi

Hàm toupper () trả về phiên bản viết hoa của ch nếu nó tồn tại. Nếu không, nó trả về ch.

Cách dùng hàm toupper() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm toupper(). Cụ thể mình sẽ chuyển đổi tất cả các ký tự thương trong một chuỗi thành ký tự in hoa.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "fgaGFHRagt15dFHs";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm tolower() để chuyển tất cả các ký tự hoa trong chuỗi thành chữ in hoa.
 cout << "Chuỗi sau khi chuyển đổi thành chữ in hoa là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   putchar(toupper(str[i]));
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

toupper 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm toupper() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP