Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm isupper() trong C / C++

Hàm isupper() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isupper() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là chữ hoa hay không.

Hàm isupper() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isalpha() trong C / C++

Hàm isupper() kiểm tra xem ch có ở dạng chữ hoa như được phân loại theo ngôn ngữ C hiện tại hay không. Theo mặc định, các ký tự từ A đến Z (giá trị ascii từ 65 đến 90) là ký tự viết hoa.

Cú pháp:

int isupper(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isupper () trả về giá trị khác 0 nếu ch là chữ hoa, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm isalpha() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isalpha(). Cụ thể mình sẽ sử dụng hàm isupper() để in các chữ in hoa trong một chuỗi ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "asd<?/,123asdA.saAGHRxaHQ,";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm ispunct() để in các chữ in hoa có trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các chữ hoa có trong chuỗi là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (isupper(str[i]))
     cout<<str[i]<<" ";
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isupper 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isalpha() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP