Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm isblank() trong C / C++

Hàm isblank() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isblank() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là ký tự khoảng trắng hay không.

Hàm isblank() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isblank() trong C / C++

Hàm isblank() được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là ký tự khoảng trắng hay không.

Cú pháp:

int isblank(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isblank() trả về giá trị khác 0 nếu ch là một ký tự trống, nếu không thì trả về 0.

Cách dùng hàm isblank() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isblank().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khởi tạo biến count để đếm có bao nhiêu ký tự là ký tự khoảng trắng 
 int count = 0;
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isblank() để đếm số ký tự trong chuỗi là ký tự khoảng trắng
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   //nếu tìm thấy một ký tự khoảng trắng thì tăng count lên 1
   if (isblank(str[i]))
     count ++;
 }
 //hiển thị số ký tự là ký tự khoảng trắng
 cout << "Số ký tự khoảng trắng: " << count << endl;

 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isblank 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isblank() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP