CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm isprint() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isprint() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có thể in ra màn hình được hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm isprint() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isprint() trong C / C++

Hàm isprint() kiểm tra xem một ký tự có thể in được như được phân loại theo ngôn ngữ C hiện tại hay không. Theo mặc định, các ký tự sau có thể in được:

 • Chữ số (0 đến 9)
 • Chữ hoa (A đến Z)
 • Chữ thường (a đến z)
 • Các ký tự dấu câu (! "# $% & '() * +, -. / :; <=>? @ [\] ^ _` {|} ~)
 • Không gian

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int isprint(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isprint () trả về giá trị khác 0 nếu ch có thể in được, nếu không thì trả về 0.

Cách dùng hàm isprint() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isprint().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "Hello\tall\nhow are you";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isprint() in các chữ có thể in được trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các chữ có thể in được là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (isprint(str[i]))
     cout<<str[i];
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isprint 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isprint() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top