Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm isprint() trong C / C++

Hàm isprint() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm isprint() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có thể in ra màn hình được hay không.

Hàm isprint() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isprint() trong C / C++

Hàm isprint() kiểm tra xem một ký tự có thể in được như được phân loại theo ngôn ngữ C hiện tại hay không. Theo mặc định, các ký tự sau có thể in được:

 • Chữ số (0 đến 9)
 • Chữ hoa (A đến Z)
 • Chữ thường (a đến z)
 • Các ký tự dấu câu (! "# $% & '() * +, -. / :; <=>? @ [\] ^ _` {|} ~)
 • Không gian

Cú pháp:

int isprint(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm isprint () trả về giá trị khác 0 nếu ch có thể in được, nếu không thì trả về 0.

Cách dùng hàm isprint() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isprint().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "Hello\tall\nhow are you";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm isprint() in các chữ có thể in được trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các chữ có thể in được là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (isprint(str[i]))
     cout<<str[i];
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

isprint 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isprint() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP