Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm islower() trong C / C++

Hàm islower() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm islower() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là ký tự thường hay không.

Hàm islower() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm isalpha() trong C / C++

Hàm islower() được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là ký tự thường hay không.

Cú pháp:

int islower(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm islower () trả về giá trị khác 0 nếu ch là chữ thường, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm isalpha() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm isalpha().

Cụ thể trong ví dụ này mình sẽ thực hiện tạo một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm islower() để in ra các ký tự thường trong chuỗi.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "jhJJFasd9821hAGJsh123";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm islower() in các chữ thường trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các chữ thường trong chuỗi là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (islower(str[i]))
     cout<<str[i]<<" ";
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

islower 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm isalpha() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP