Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm ispunct() trong C / C++

Hàm ispunct() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ispunct() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là dấu câu hay không.

Hàm ispunct() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm ispunct() trong C / C++

Hàm ispunct() kiểm tra xem một ký tự có phải là một ký tự dấu câu được phân loại theo ngôn ngữ C hiện tại hay không. Theo mặc định, các ký tự dấu câu là! "# $% & '() * +, -. / :; <=>? @ [\] ^ _` {|} ~.

Cú pháp:

int ispunct(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm ispunct () trả về giá trị khác 0 nếu ch là ký tự dấu câu, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm ispunct() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm ispunct(). Cụ thể mình sẽ sử dụng hàm ispunct() để in ra các dấu câu có trong một chuỗi ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "asd<?/,123asdA.,";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm ispunct() để in các dấu câu trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các dấu câu có trong chuỗi là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (ispunct(str[i]))
     cout<<str[i];
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ispunct 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm ispunct() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm isalpha() trong C / C++
Hàm isblank() trong C / C++
Hàm isdigit() trong C / C++
Hàm islower() trong C / C++
Hàm isprint() trong C / C++
Hàm ispunct() trong C / C++
Hàm isupper() trong C / C++
Hàm tolower() trong C / C++
Hàm toupper() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP