CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm ispunct() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ispunct() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là dấu câu hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm ispunct() là hàm có sẵn trong thư viện cctype, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cctype>

Cú pháp hàm ispunct() trong C / C++

Hàm ispunct() kiểm tra xem một ký tự có phải là một ký tự dấu câu được phân loại theo ngôn ngữ C hiện tại hay không. Theo mặc định, các ký tự dấu câu là! "# $% & '() * +, -. / :; <=>? @ [\] ^ _` {|} ~.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int ispunct(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự cần kiểm tra.

Hàm ispunct () trả về giá trị khác 0 nếu ch là ký tự dấu câu, ngược lại trả về 0.

Cách dùng hàm ispunct() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm ispunct(). Cụ thể mình sẽ sử dụng hàm ispunct() để in ra các dấu câu có trong một chuỗi ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến str với nội dung nhất định
 char str[] = "asd<?/,123asdA.,";
 //sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm ispunct() để in các dấu câu trong chuỗi ra màn hình
 cout << "Các dấu câu có trong chuỗi là: ";
 for (int i=0; i<=strlen(str); i++)
 {
   if (ispunct(str[i]))
     cout<<str[i];
 }
 
 cout<<"\n----------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

ispunct 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm ispunct() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm trong thư viện cctype, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top