TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về 5 cách giúp bạn loại bỏ "any" khỏi mã nguồn TypeScript. Chúng bao gồm việc sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể (specific data types), tạo giao diện hoặc kiểu tùy chỉnh (custom types), sử dụng Generics, kiểm tra kiểu tại thời điểm biên dịch (type checking), và sử dụng type annotation. Mỗi cách đều đóng góp vào việc làm cho mã nguồn của bạn an toàn và dễ bảo trì hơn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những cách này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Specific data Types

Trong TypeScript, sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể (specific data types) là một trong những cách quan trọng để loại bỏ sử dụng "any" và đảm bảo tính toàn vẹn của mã nguồn. Điều này đòi hỏi bạn xác định một kiểu dữ liệu cụ thể cho biến hoặc hàm, thay vì sử dụng "any" để biểu thị kiểu không rõ.

Dưới đây là ví dụ minh họa về cách sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể:

// Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể cho biến
const age: number = 30;
const name: string = "John";
const isActive: boolean = true;

// Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể cho tham số và kết quả của hàm
function addNumbers(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}

// Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể cho mảng
const numbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];

// Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể cho đối tượng
interface Person {
  name: string;
  age: number;
}

const person: Person = { name: "Alice", age: 25 };

Trong ví dụ trên, mình đã sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể như number, string, boolean, và interface để xác định kiểu dữ liệu của biến, tham số của hàm, mảng, và đối tượng. Việc này giúp TypeScript hiểu kiểu dữ liệu một cách chính xác và kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Việc sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể giúp bạn tránh lỗi kiểu dữ liệu và tăng tính bảo mật của mã nguồn, đồng thời cũng làm cho mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Custom Types

Trong TypeScript, bạn có khả năng tạo các kiểu dữ liệu tùy chỉnh (custom types) bằng cách sử dụng giao diện (interface) hoặc kiểu tùy chỉnh (type). Việc này giúp bạn định rõ kiểu dữ liệu cho các đối tượng hoặc dữ liệu mà bạn làm việc và loại bỏ sử dụng "any." Dưới đây là một phân tích chi tiết và ví dụ cụ thể về cách tạo custom types trong TypeScript:

Sử dụng giao diện (Interface)

Giao diện (interface) là một cách tạo custom types để định rõ cấu trúc dữ liệu. Ví dụ:

interface User {
  id: number;
  username: string;
  email: string;
}

const user: User = {
  id: 1,
  username: "john_doe",
  email: "john@example.com"
};

Trong ví dụ trên, mình đã tạo một giao diện User để định rõ kiểu dữ liệu cho đối tượng user. Điều này giúp TypeScript kiểm tra kiểu dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn trong mã nguồn.

Sử dụng kiểu tùy chỉnh (Custom Type)

Kiểu tùy chỉnh (custom type) sử dụng từ khóa type để định nghĩa một kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Ví dụ:

type Product = {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
};

const product: Product = {
  id: 101,
  name: "Laptop",
  price: 999.99
};

Trong ví dụ này, mình đã tạo một kiểu dữ liệu tùy chỉnh Product sử dụng từ khóa type để định rõ kiểu dữ liệu cho đối tượng product.

Lợi ích của Custom Types

Sử dụng custom types giúp bạn:

 • Định rõ kiểu dữ liệu cho các đối tượng hoặc dữ liệu trong mã nguồn.
 • Tăng tính toàn vẹn và kiểm tra kiểu tĩnh của mã nguồn.
 • Giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.
 • Đảm bảo tính nhất quán và thống nhất trong mã nguồn.

Việc tạo custom types trong TypeScript là một cách mạnh mẽ để loại bỏ "any" và làm cho mã nguồn của bạn an toàn và dễ quản lý hơn.

Generics

Generics là một tính năng mạnh mẽ trong TypeScript, cho phép bạn tạo mã nguồn linh hoạt và tái sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Thay vì sử dụng "any" hoặc tạo các phiên bản của mã cho từng kiểu dữ liệu khác nhau, bạn có thể sử dụng Generics để tạo mã chung có thể hoạt động với nhiều kiểu dữ liệu. Dưới đây là phân tích chi tiết và ví dụ cụ thể về cách sử dụng Generics trong TypeScript:

Ví dụ về sử dụng Generics

Sử dụng Generics với Hàm

function identity<T>(arg: T): T {
  return arg;
}

const result: string = identity("Hello, TypeScript");
const numberResult: number = identity(42);

Trong ví dụ trên, mình đã tạo một hàm identity sử dụng Generics để cho phép truyền vào một giá trị và nhận lại giá trị đó với cùng kiểu dữ liệu. Hàm này hoạt động với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Sử dụng Generics với Lớp

class Box<T> {
  private value: T;

  constructor(value: T) {
    this.value = value;
  }

  getValue(): T {
    return this.value;
  }
}

const numberBox = new Box(42);
const stringBox = new Box("Hello, Generics");

Trong ví dụ trên,mình đã tạo một lớp Box sử dụng Generics để đóng gói một giá trị có kiểu dữ liệu tùy chọn. Lớp này có thể được sử dụng với bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Lợi ích của Generics

Sử dụng Generics trong TypeScript có những lợi ích quan trọng:

 • Tạo mã nguồn tái sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau mà không cần viết lại mã.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu và kiểm tra kiểu tĩnh.
 • Làm cho mã nguồn trở nên linh hoạt và dễ bảo trì.

Generics là một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ sử dụng "any" trong mã nguồn TypeScript và làm cho mã nguồn của bạn trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

Type checking

Trong TypeScript, kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch (type checking) là một tính năng mạnh mẽ giúp bạn loại bỏ sử dụng "any" và đảm bảo tính toàn vẹn của mã nguồn. TypeScript sẽ kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, tham số và giá trị trả về của hàm tại thời điểm biên dịch, từ đó bạn có thể phát hiện và sửa lỗi kiểu dữ liệu trước khi chạy chương trình. Dưới đây là một phân tích chi tiết và ví dụ cụ thể về cách sử dụng kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch:

Khi bạn sử dụng TypeScript, kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch (type checking) là một phần của quá trình biên dịch mã nguồn. TypeScript sẽ kiểm tra kiểu dữ liệu của các biến, tham số, và kết quả hàm, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu.

Ví dụ về sử dụng kiểm tra kiểu dữ liệu

Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu với Hàm

function addNumbers(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}

const result: number = addNumbers(10, 20);
// TypeScript kiểm tra rằng kết quả phải là kiểu number, không thể gán giá trị khác.

Trong ví dụ trên, hàm addNumbers đã được kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch. TypeScript kiểm tra rằng cả a và b phải có kiểu dữ liệu number và kết quả của hàm phải là number.

Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu với Biến

let age: number = 30;
age = "thirty";
// TypeScript thông báo lỗi vì không thể gán kiểu string cho biến age đã được khai báo là number.

Trong ví dụ này, TypeScript kiểm tra kiểu dữ liệu của biến age tại thời điểm biên dịch và thông báo lỗi khi gán giá trị kiểu string cho biến đã được khai báo là number.

Lợi ích của kiểm tra kiểu dữ liệu

Sử dụng kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch có những lợi ích quan trọng:

 • Phát hiện lỗi kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch, giúp bạn sửa lỗi trước khi chương trình chạy.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của mã nguồn.
 • Giúp viết mã nguồn an toàn hơn và dễ bảo trì hơn.

Kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch là một tính năng quan trọng trong TypeScript, giúp bạn tránh sử dụng "any" và làm cho mã nguồn của bạn trở nên mạnh mẽ và chắc chắn hơn.

Type Annotation

Type Annotation là một tính năng trong TypeScript cho phép bạn xác định kiểu dữ liệu của biến, tham số, hàm hoặc lớp trong mã nguồn. Việc này giúp TypeScript hiểu kiểu dữ liệu một cách chính xác và kiểm tra kiểu tại thời điểm biên dịch, từ đó loại bỏ sử dụng "any" và đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu. Dưới đây là một phân tích chi tiết và ví dụ cụ thể về cách sử dụng Type Annotation trong TypeScript:

Type Annotation sử dụng dấu hai chấm (:) để xác định kiểu dữ liệu của biến hoặc tham số. Bạn có thể sử dụng Type Annotation cho biến, tham số hàm, giá trị trả về của hàm, và thậm chí cả cho thuộc tính của đối tượng.

Sử dụng Type Annotation

Type Annotation cho Biến

let name: string = "John";
let age: number = 30;

Trong ví dụ này, mình đã sử dụng Type Annotation để xác định kiểu dữ liệu của biến name và age là stringnumber, tương ứng.

Type Annotation cho tham số hàm

function greetPerson(name: string, age: number): string {
  return `Hello, ${name}! You are ${age} years old.`;
}

Trong hàm greetPerson,mình đã sử dụng Type Annotation để xác định kiểu dữ liệu của tham số name và age cũng như kiểu dữ liệu của giá trị trả về là string.

Type Annotation cho Thuộc Tính của Đối Tượng

interface User {
  name: string;
  age: number;
}

const user: User = {
  name: "Alice",
  age: 25
};

Trong ví dụ này, mình đã sử dụng Type Annotation để định rõ kiểu dữ liệu của thuộc tính name và age trong giao diện (interface) User.

Lợi ích của Type Annotation

Sử dụng Type Annotation trong TypeScript có những lợi ích quan trọng:

 • Đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu và kiểm tra kiểu tĩnh của mã nguồn.
 • Giúp TypeScript hiểu kiểu dữ liệu một cách chính xác, từ đó kiểm tra lỗi kiểu dữ liệu.
 • Làm cho mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Type Annotation là một công cụ mạnh mẽ trong TypeScript, giúp bạn loại bỏ sử dụng "any" và làm cho mã nguồn của bạn an toàn và dễ bảo trì hơn.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về 5 cách giúp bạn loại bỏ sử dụng "any" trong TypeScript và làm cho mã nguồn của bạn trở nên an toàn, hiệu quả hơn. Chúng bao gồm:

Specific Data Types: Sử dụng kiểu dữ liệu cụ thể (specific data types) để định rõ kiểu dữ liệu cho biến, hàm, mảng và đối tượng. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu trong mã nguồn.

Custom Types: Tạo giao diện (interface) hoặc kiểu tùy chỉnh (custom types) để định rõ kiểu dữ liệu cho dữ liệu hoặc đối tượng. Sử dụng custom types giúp bạn đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong mã nguồn.

Generics: Sử dụng Generics để tạo mã nguồn linh hoạt và tái sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Generics giúp bạn tránh việc viết mã lại cho từng kiểu dữ liệu.

Type Checking: Sử dụng kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch để phát hiện và sửa lỗi kiểu dữ liệu trước khi chương trình chạy. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của mã nguồn.

Type Annotation: Sử dụng Type Annotation để xác định kiểu dữ liệu của biến, tham số, hàm và đối tượng trong mã nguồn. Type Annotation giúp TypeScript hiểu kiểu dữ liệu một cách chính xác và kiểm tra kiểu tại thời điểm biên dịch.

Loại bỏ "any" trong TypeScript là một bước quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn kiểu dữ liệu và làm cho mã nguồn của bạn trở nên an toàn, hiệu quả và dễ bảo trì hơn. Hãy áp dụng những cách trên trong mã nguồn của bạn để viết mã TypeScript chất lượng hơn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top