TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Rest Parameters trong TypeScript

Mình thường phải làm việc với hàm hoặc phương thức mà có số lượng đối số không cố định. Điều này có nghĩa là mình không biết trước có bao nhiêu đối số sẽ được truyền vào hàm. Để giải quyết vấn đề này, TypeScript cung cấp một tính năng quan trọng gọi là "Rest Parameters." Rest Parameters cho phép bạn xử lý các đối số không xác định một cách linh hoạt và hiệu quả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về Rest Parameters trong TypeScript. Mình sẽ đào sâu vào cú pháp và cách sử dụng Rest Parameters, cũng như tìm hiểu về lợi ích và hạn chế của việc sử dụng chúng. Bài viết cũng sẽ đồng hành với ví dụ cụ thể để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng Rest Parameters trong thực tế.

Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu Rest Parameters và tận dụng chúng trong lập trình TypeScript.

Rest Parameters là gì ?

images4 jpg

Rest Parameters (tham số Rest) trong TypeScript là một tính năng cho phép bạn định nghĩa một hàm hoặc phương thức với số lượng đối số không xác định. Thông qua Rest Parameters, bạn có thể truyền một danh sách đối số có độ dài không cố định vào hàm, và chúng sẽ được tổng hợp thành một mảng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là cú pháp để định nghĩa Rest Parameters trong TypeScript:

function functionName(param1: Type, param2: Type, ...restParams: Type[]) {
  // Code xử lý các đối số
}
 • functionName: Tên của hàm hoặc phương thức.
 • param1, param2: Các đối số bình thường được định nghĩa với kiểu dữ liệu của chúng.
 • ...restParams: Rest Parameter, được kết thúc bằng dấu ba chấm (...) và sau đó là tên của nó (restParams). Mình có thể sử dụng bất kỳ tên nào, nhưng thường dùng ...rest hoặc ...args.

Dưới đây là một ví dụ chi tiết về cách sử dụng Rest Parameters:

function sumAll(base: number, ...numbers: number[]): number {
  let sum = base;
  for (let num of numbers) {
    sum += num;
  }
  return sum;
}

console.log(sumAll(5, 1, 2, 3, 4)); // Kết quả: 15

Trong ví dụ này, hàm sumAll có một đối số base và một Rest Parameter numbers. Rest Parameter numbers là một mảng chứa tất cả các đối số còn lại mà mình truyền vào hàm. Hàm này tính tổng của tất cả các số, bắt đầu từ base và sau đó lặp qua mảng numbers để thêm từng phần tử vào tổng.

Sử dụng Rest Parameters

Khai báo và sử dụng Rest Parameters trong hàm

Rest Parameters cho phép bạn khai báo một danh sách tham số có độ dài không cố định trong hàm. Để sử dụng Rest Parameters, bạn đặt dấu ba chấm ... trước tên tham số để chỉ định rằng đó là Rest Parameters. Dưới đây là cú pháp và một ví dụ:

function concatenate(...values: string[]): string {
  return values.join('');
}

Trong ví dụ này, mình khai báo hàm concatenate với Rest Parameters ...values, có kiểu là string[]. Hàm này nhận một danh sách các chuỗi và nối chúng lại với nhau.

Ví dụ minh họa về việc sử dụng Rest Parameters

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc sử dụng Rest Parameters để tính tổng một danh sách số nguyên:

function sum(...numbers: number[]): number {
  let result = 0;
  for (let num of numbers) {
    result += num;
  }
  return result;
}

const total = sum(1, 2, 3, 4, 5);
console.log(total); // Kết quả là 15

Trong ví dụ này, hàm sum sử dụng Rest Parameters để nhận một danh sách không giới hạn các tham số số nguyên. Bằng cách sử dụng vòng lặp for, hàm tính tổng của các số và trả về kết quả. Khi gọi hàm sum(1, 2, 3, 4, 5), nó trả về tổng của các số và kết quả là 15.

Rest Parameters giúp bạn xử lý các tham số đầu vào một cách linh hoạt và đáng tin cậy trong các hàm có số lượng tham số không cố định.

Sự khác biệt giữa Rest Parameters và Arguments Object

Arguments Object

Trong JavaScript, mọi hàm đều có sẵn một biến đặc biệt gọi là arguments, được sử dụng để truy cập danh sách các tham số được truyền vào hàm mà không cần khai báo tham số cụ thể. Đây là cách sử dụng arguments:

function example(a, b) {
  console.log(arguments[0]); // Truy cập tham số đầu tiên
  console.log(arguments[1]); // Truy cập tham số thứ hai
}

So sánh Rest Parameters và Arguments Object

Rest Parameters:

 • Rest Parameters là một tính năng của TypeScript, cho phép bạn khai báo một danh sách tham số với độ dài không cố định.
 • Rest Parameters được xác định bằng cú pháp ...tên, nơi tên là một mảng chứa các tham số truyền vào hàm.
 • Rest Parameters có kiểu dữ liệu cụ thể, giúp bạn thực hiện kiểm tra kiểu dễ dàng và cung cấp sự linh hoạt trong việc xử lý tham số.

Arguments Object:

 • Arguments Object là biến toàn cục trong JavaScript, không phải là một tính năng của TypeScript.
 • Arguments Object là một đối tượng dạng mảng, chứa tất cả các tham số được truyền vào hàm.
 • Không thể kiểm tra kiểu dữ liệu của các tham số trong Arguments Object và không có cú pháp cụ thể cho việc khai báo.

Ví dụ minh họa

Dưới đây là một ví dụ so sánh giữa Rest Parameters và Arguments Object:

// Sử dụng Rest Parameters
function sum(...numbers) {
  return numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
}

console.log(sum(1, 2, 3, 4)); // Kết quả là 10

// Sử dụng Arguments Object (không hỗ trợ trong TypeScript)
function sumArguments() {
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    total += arguments[i];
  }
  return total;
}

console.log(sumArguments(1, 2, 3, 4)); // Kết quả là 10

Trong ví dụ trên, bạn thấy Rest Parameters cho phép bạn khai báo và kiểm tra kiểu dữ liệu dễ dàng hơn, trong khi Arguments Object là một biến không được hỗ trợ trong TypeScript và không cho phép kiểm tra kiểu dữ liệu.

Rest Parameters trong các trường hợp

Sử dụng Rest Parameters để tính tổng các đối số

Khi bạn cần tính tổng của một danh sách các số, Rest Parameters giúp bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng.

function calculateSum(...numbers: number[]): number {
  return numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
}

console.log(calculateSum(1, 2, 3, 4)); // Kết quả là 10

Sử dụng Rest Parameters trong kết hợp với các đối số khác

Rest Parameters có thể được sử dụng cùng với các đối số khác để tạo các hàm có tham số linh hoạt.

function showInfo(name: string, age: number, ...hobbies: string[]): void {
  console.log(`Name: ${name}`);
  console.log(`Age: ${age}`);
  console.log(`Hobbies: ${hobbies.join(', ')}`);
}

showInfo('Alice', 30, 'Reading', 'Painting', 'Swimming');
// Kết quả:
// Name: Alice
// Age: 30
// Hobbies: Reading, Painting, Swimming

Ví dụ minh họa cho từng trường hợp

Ở trường hợp A, mình tính tổng của một danh sách số nguyên. Trong trường hợp B, hiển thị thông tin về một người bao gồm tên, tuổi và danh sách sở thích. Cả hai trường hợp này thể hiện tính linh hoạt của Rest Parameters trong TypeScript.

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Rest Parameters

Tạo hàm linh hoạt và dễ mở rộng: Rest Parameters cho phép bạn xây dựng các hàm có khả năng xử lý một số lượng đối số không xác định từ người gọi hàm. Điều này giúp tạo ra các hàm linh hoạt và có thể mở rộng để đối phó với nhiều tình huống khác nhau.

Giảm thiểu sự phức tạp của mã nguồn: Sử dụng Rest Parameters giúp giảm bớt sự phức tạp của mã nguồn. Thay vì phải tạo nhiều phiên bản của hàm với số lượng tham số khác nhau, bạn có thể sử dụng một hàm duy nhất với Rest Parameters để xử lý các trường hợp khác nhau.

Đảm bảo tính bảo mật và kiểm tra kiểu dữ liệu: Rest Parameters giúp bạn đảm bảo rằng các đối số được truyền vào hàm có kiểu dữ liệu phù hợp, từ đó giúp kiểm tra kiểu dữ liệu và tăng tính bảo mật trong mã nguồn TypeScript.

Hạn chế và lưu ý khi sử dụng Rest Parameters

Giới hạn vị trí của Rest Parameters

Rest Parameters thường được đặt ở cuối danh sách tham số của hàm. Bạn không thể đặt Rest Parameters ở giữa danh sách tham số. Ví dụ sau đây không hợp lệ:

function invalidExample(name: string, ...rest: number[], age: number): void {
  // Lỗi: Rest Parameters không thể đặt ở giữa danh sách tham số
}

Không thể sử dụng Rest Parameters cùng với named parameters

Rest Parameters không thể được kết hợp với các tham số được đặt tên (named parameters) trong một hàm. Điều này có nghĩa là bạn không thể sử dụng Rest Parameters trong trường hợp sau:

function invalidExample(name: string, ...rest: number[], age: number): void {
  // Lỗi: Rest Parameters không thể kết hợp với named parameters
}

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về Rest Parameters trong TypeScript và cách mình có thể sử dụng chúng để tạo các hàm linh hoạt và dễ mở rộng. Chúng ta đã thấy cách Rest Parameters giúp giảm sự phức tạp của mã nguồn và đảm bảo tính bảo mật và kiểm tra kiểu dữ liệu.

Tuy nhiên, mình cũng đã nhắc đến một số hạn chế và lưu ý khi sử dụng Rest Parameters, như việc giới hạn vị trí của chúng và không thể kết hợp với các named parameters. Mình cần cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng Rest Parameters vào mã nguồn của mình để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả.

Cuối cùng, Rest Parameters là một tính năng quan trọng trong TypeScript giúp bạn xử lý các hàm với số lượng đối số không xác định một cách hiệu quả. Chúng là một phần quan trọng của công cụ của bạn để viết mã TypeScript đáng tin cậy và dễ bảo trì.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top