TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Modules trong TypeScript

Modules cho phép ta chia nhỏ mã nguồn thành các phần nhỏ hơn, gọi là modules, giúp tạo cấu trúc và tổ chức cho ứng dụng của chúng ta. Chúng cung cấp một phạm vi, cách tương tác giữa các phần của mã nguồn, và đảm bảo tính riêng tư và sự tái sử dụng của mã nguồn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm modules trong TypeScript và cách có thể tận dụng chúng trong việc quản lý mã nguồn một cách hiệu quả. Cụ thể, mình sẽ: Hiểu rõ về modules, tại sao chúng lại cần thiết và cách chúng hoạt động.Tìm hiểu cách tạo, xuất và nhập modules trong TypeScript.Hiểu rõ sự khác biệt giữa default exports và named exports. Xem xét cách modules có thể được ứng dụng trong một dự án thực tế để tổ chức mã nguồn một cách sáng sủa và dễ quản lý.Cuối cùng, mình sẽ nhận thấy lợi ích to lớn và sự cần thiết của việc hiểu rõ về modules trong quá trình phát triển TypeScript.

Modules trong TypeScript

images 20 2 jpg

Modules trong TypeScript là một cách để tổ chức và tái sử dụng mã nguồn bằng cách chia nhỏ ứng dụng thành các phần độc lập và quản lý phạm vi của biến, hàm và lớp. Modules giúp tạo cấu trúc tổ chức cho dự án, giảm xung đột giữa các phần của mã, và thúc đẩy việc phát triển và bảo trì.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo và sử dụng modules trong TypeScript:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

myModule.ts

// Đây là nội dung của tệp myModule.ts
export const greeting = "Xin chào từ myModule!";
export function sayHello() {
  console.log(greeting);
}

main.ts

// Đây là nội dung của tệp main.ts
import { greeting, sayHello } from './myModule';

console.log(greeting); // Xin chào từ myModule!
sayHello(); // Xin chào từ myModule!

Trong ví dụ này,mình đã tạo một module myModule.ts chứa một biến greeting và một hàm sayHello. Sử dụng từ khóa export để xuất chúng và sau đó sử dụng từ khóa import trong tệp main.ts để nhập và sử dụng chúng. Modules cho phép tạo các phạm vi riêng biệt cho các biến và hàm, đồng thời giúp quản lý các phụ thuộc giữa các phần của mã.

Sử dụng Modules

Trong TypeScript, bạn có thể sử dụng modules bằng cách tạo, xuất, và nhập chúng. Dưới đây là một số điểm chính:

Tạo và Xuất Modules

image3 png

Sử dụng từ khóa export để xuất biến, hàm hoặc lớp ra khỏi module. Ví dụ:

// myModule.ts
export const greeting = "Xin chào từ myModule!";
export function sayHello() {
  console.log(greeting);
}

Import Modules

Sử dụng từ khóa import để nhập các biến, hàm hoặc lớp từ một module khác. Ví dụ:

// main.ts
import { greeting, sayHello } from './myModule';

console.log(greeting); // Xin chào từ myModule!
sayHello(); // Xin chào từ myModule!

Sử dụng Namespaces

Namespaces (phạm vi) là một cách để nhóm các biến, hàm và lớp liên quan lại với nhau trong một module. Điều này giúp tránh xung đột tên và quản lý code. Ví dụ:

// myNamespace.ts
namespace MyNamespace {
  export const greeting = "Xin chào từ MyNamespace!";
  export function sayHello() {
    console.log(greeting);
  }
}
export = MyNamespace;
// main.ts
import * as ns from './myNamespace';

console.log(ns.greeting); // Xin chào từ MyNamespace!
ns.sayHello(); // Xin chào từ MyNamespace!

Bằng cách sử dụng modules namespaces, bạn có thể tổ chức code của mình thành các phần nhỏ và quản lý phạm vi của biến và hàm một cách hiệu quả.

Kiểu dữ liệu exports và imports

Default exports và imports

 • Default export là cách để xuất một giá trị mặc định từ một module. Một module chỉ có thể có một default export. Điều này thường được sử dụng để xuất một hàm hoặc lớp chính từ module.
 • Default imports cho phép bạn nhập giá trị mặc định mà module xuất ra.

Ví dụ về default export:

// myModule.ts
const greeting = "Xin chào từ myModule!";
export default greeting;
// main.ts
import greeting from './myModule';
console.log(greeting); // Xin chào từ myModule!

Named exports và imports

 • Named exports cho phép bạn xuất nhiều biến, hàm hoặc lớp từ module và cần sử dụng tên cụ thể khi nhập chúng.
 • Named imports cho phép bạn nhập các biến, hàm hoặc lớp đã được đặt tên một cách tường minh.

Ví dụ về named exports:

// myModule.ts
export const greeting = "Xin chào từ myModule!";
export function sayHello() {
  console.log(greeting);
}
// main.ts
import { greeting, sayHello } from './myModule';
console.log(greeting); // Xin chào từ myModule!
sayHello(); // Xin chào từ myModule!

Trong TypeScript, bạn có sự linh hoạt khi sử dụng cả default named exports/imports tùy thuộc vào cách bạn muốn tổ chức mã nguồn của mình.

Sử dụng Modules trong dự án thực tế

Tổ chức dự án với modules

Trong một dự án lớn, việc quản lý modules rất quan trọng để giữ mã nguồn có cấu trúc và dễ quản lý. Một số cách tổ chức dự án với modules bao gồm:

 • Tổ chức theo chức năng: Đặt các modules liên quan đến một chức năng cụ thể vào cùng một thư mục hoặc thư mục con.
 • Tổ chức theo kiểu mô-đun: Chia mã nguồn thành các modules nhỏ có thể tái sử dụng dễ dàng.
 • Tổ chức theo lớp hoặc kiểu dữ liệu: Đặt các modules dựa trên các lớp hoặc kiểu dữ liệu cụ thể.
 • Tổ chức theo layers (lớp): Tạo modules cho các lớp (presentation layer, business logic layer, data access layer).

Bạn nên chọn cách tổ chức phù hợp với dự án cụ thể của mình.

Giới thiệu tài liệu chúng tôi đang sử dụng

Trong dự án thực tế, chúng tôi sử dụng một số công cụ và tài liệu hữu ích để quản lý modules:

 • Webpack: Để bundle và quản lý các modules trong dự án.
 • TypeScript: Sử dụng TypeScript để xác định kiểu dữ liệu trong modules và giúp tránh lỗi thời gian biên dịch.
 • ES6 Modules: Sử dụng cú pháp import và export của ES6 để quản lý modules một cách hiệu quả.
 • NPM: Sử dụng NPM để quản lý các thư viện và modules bên ngoài (external modules) mà dự án của chúng tôi sử dụng.

Chúng tôi tuân thủ một số nguyên tắc khi làm việc với modules, bao gồm sử dụng ES6 modules, viết mã nguồn có cấu trúc, kiểm tra kiểu dữ liệu bằng TypeScript và đảm bảo dự án của chúng tôi dễ bảo trì và mở rộng.

Lưu ý: Cách bạn tổ chức và quản lý modules có thể thay đổi tùy theo dự án và sự hiểu biết của bạn về quy trình làm việc.

Kết bài

Mình đã tìm hiểu một số khái niệm quan trọng về modules trong TypeScript và cách mình có thể sử dụng chúng trong dự án thực tế. Modules là một phần quan trọng của việc tổ chức mã nguồn và làm cho mã nguồn trở nên dễ quản lý hơn trong các dự án lớn. Ta đã tìm hiểu về cách định nghĩa, xuất, và nhập modules, cũng như cách sử dụng chúng trong các trường hợp thực tế.

Tích hợp TypeScript và sử dụng ES6 modules làm cho việc quản lý mã nguồn trở nên dễ dàng hơn bằng cách xác định kiểu dữ liệu và giúp tránh lỗi thời gian biên dịch. Việc tổ chức dự án và sử dụng công cụ như Webpack và NPM cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho dự án của bạn trở nên hiệu quả và dễ quản lý.

Hy vọng rằng với kiến thức về modules này, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách quản lý mã nguồn trong dự án TypeScript của mình và làm cho nó trở nên dễ bảo trì và mở rộng.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top