TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript

Trong bài viết này, mình sẽ đặt tâm điểm vào ba kiểu dữ liệu quan trọng: Array, Tuple và Enum, và tìm hiểu cách chúng có thể được sử dụng để cải thiện quá trình phát triển ứng dụng TypeScript của bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ tìm hiểu từng kiểu dữ liệu, đi từ những khái niệm cơ bản đến cách sử dụng chúng trong các tình huống thực tế. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng kiểu dữ liệu Array để quản lý danh sách, Tuple để đại diện cho các bộ dữ liệu có cấu trúc cố định và Enum để định nghĩa các giá trị định rõ. Mình cũng sẽ xem xét lợi ích và hạn chế của mỗi kiểu dữ liệu, cũng như cách chúng có thể được kết hợp và áp dụng trong các dự án thực tế.

Vậy hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng Array, Tuple và Enum trong TypeScript để tạo mã nguồn hiệu quả và dễ bảo trì.

Kiểu dữ liệu Array trong TypeScript

Định nghĩa và cấu trúc cơ bản của kiểu Array

Kiểu dữ liệu Array trong TypeScript là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ nhiều giá trị (phần tử) trong một biến. Mảng có cấu trúc cơ bản như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

let arrayName: T[];
 • arrayName là tên của mảng.
 • T đại diện cho kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng.

Khai báo và sử dụng mảng

Để khai báo một mảng trong TypeScript, bạn sử dụng dấu ngoặc vuông [] và gán các giá trị cho mảng đó.

let fruits: string[] = ["apple", "banana", "cherry"];

Trong ví dụ này, mảng fruits chứa các chuỗi và được khai báo với kiểu string.

Truy cập và thay đổi phần tử trong mảng

Bạn có thể truy cập và thay đổi phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ mục (index) của phần tử.

let firstFruit = fruits[0]; // Truy cập phần tử đầu tiên (apple)
fruits[2] = "grape"; // Thay đổi phần tử thứ ba thành "grape"

Các phương thức và tính năng quan trọng của mảng

Mảng trong TypeScript cung cấp nhiều phương thức và tính năng quan trọng để thao tác dữ liệu, ví dụ như push, pop, shift, unshift, splice, map, và nhiều phương thức khác. Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng phương thức map:

let numbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];
let squaredNumbers = numbers.map((x) => x * x);

Trong ví dụ này, phương thức map được sử dụng để tạo một mảng mới squaredNumbers chứa bình phương của các số trong mảng numbers.

Mảng trong TypeScript là một công cụ mạnh mẽ để lưu trữ và thao tác dữ liệu, và có nhiều tính năng hữu ích để giúp bạn làm việc hiệu quả.

Kiểu dữ liệu Tuple trong TypeScript

Định nghĩa và cấu trúc cơ bản của kiểu Tuple

Kiểu dữ liệu Tuple trong TypeScript là một cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn một tập hợp các giá trị, trong đó mỗi giá trị có một kiểu dữ liệu cụ thể. Cấu trúc cơ bản của Tuple là:

let tupleName: [type1, type2, type3, ...];
 • tupleName là tên của Tuple.
 • type1, type2, type3, ... là kiểu dữ liệu của từng phần tử trong Tuple.
 • Số lượng phần tử và kiểu dữ liệu cố định được xác định trong quá trình khai báo Tuple.

Khai báo Tuple

Để khai báo một Tuple, bạn sử dụng dấu ngoặc vuông [] và liệt kê kiểu dữ liệu của từng phần tử, được ngăn cách bằng dấu phẩy.

let person: [string, number] = ["John", 30];

Trong ví dụ này, person là một Tuple có hai phần tử: một chuỗi (string) và một số (number).

Truy cập và thay đổi giá trị trong Tuple

Để truy cập và thay đổi giá trị trong Tuple, bạn sử dụng chỉ mục (index) tương ứng với phần tử đó. Chú ý rằng chỉ mục trong TypeScript bắt đầu từ 0.

let person: [string, number] = ["John", 30];
let name = person[0]; // Truy cập phần tử đầu tiên (tên)
let age = person[1]; // Truy cập phần tử thứ hai (tuổi)

person[1] = 31; // Thay đổi giá trị của phần tử thứ hai thành 31

Kiểu dữ liệu Enum trong TypeScript

Định nghĩa và cấu trúc cơ bản của kiểu Enum

Kiểu dữ liệu Enum trong TypeScript là một cách để định nghĩa một tập hợp các giá trị có tên và sử dụng chúng trong mã nguồn dễ đọc hơn. Cấu trúc cơ bản của Enum là:

enum enumName {
  value1,
  value2,
  value3,
  // ...
}
 • enumName là tên của Enum.
 • value1, value2, value3, ... là các giá trị có tên (còn gọi là thành viên của Enum).

Khai báo và sử dụng Enum

Để khai báo và sử dụng một Enum, bạn sử dụng cú pháp sau:

enum Color {
  Red,
  Green,
  Blue
}

let color: Color = Color.Red;

Trong ví dụ này,mình đã định nghĩa một Enum Color với các giá trị có tên Red, Green, và Blue, và sau đó gán một giá trị từ Enum cho biến color.

Sử dụng Enum trong các tình huống thực tế

Enum trong TypeScript thường được sử dụng trong các tình huống mà bạn muốn định nghĩa các hằng số có ý nghĩa và sử dụng chúng trong mã nguồn. Ví dụ:

enum Direction {
  Up,
  Down,
  Left,
  Right
}

function move(direction: Direction) {
  if (direction === Direction.Up) {
    // Di chuyển lên
  } else if (direction === Direction.Down) {
    // Di chuyển xuống
  } // ...
}

move(Direction.Left);

Trong ví dụ này, Enum Direction được sử dụng để định nghĩa các hướng di chuyển và sau đó được sử dụng trong hàm move để xác định hướng di chuyển. Enum giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và hiểu hơn, đồng thời giảm thiểu lỗi do việc sử dụng giá trị không rõ ràng.

Lợi ích và hạn chế của kiểu Array, Tuple, và Enum

Lợi ích khi sử dụng kiểu Array, Tuple, và Enum

 • Kiểm soát kiểu dữ liệu: Cả ba kiểu dữ liệu giúp định rõ kiểu dữ liệu của các phần tử hoặc giá trị, giúp tránh lỗi kiểu dữ liệu trong quá trình phát triển.

 • Mã nguồn dễ đọc và hiểu hơn: Kiểu Array, Tuple và Enum giúp làm cho mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn bằng cách định danh các giá trị và phần tử.

 • Giảm lỗi logic: Sử dụng Enum cho các giá trị hằng số có ý nghĩa giúp tránh nhầm lẫn và giảm lỗi logic trong mã nguồn.

 • Thao tác dữ liệu dễ dàng: Kiểu Array và Tuple cung cấp nhiều phương thức và tính năng để thao tác dữ liệu một cách dễ dàng, chẳng hạn như thêm, xóa, sắp xếp, hoặc tìm kiếm phần tử.

Hạn chế và lưu ý cần quan tâm khi sử dụng chúng

 • Số lượng và kiểu dữ liệu cố định: Cả Array và Tuple yêu cầu số lượng phần tử và kiểu dữ liệu cố định, điều này có thể gây hạn chế trong trường hợp cần sử dụng dữ liệu động hoặc không xác định trước.

 • Sử dụng cần thận trọng: Sử dụng Enum cho các giá trị hằng số quá nhiều có thể làm mã nguồn trở nên phức tạp và khó bảo trì. Mình cần xem xét tính phù hợp của việc sử dụng Enum trong mỗi tình huống cụ thể.

Ví dụ minh họa

Sử dụng kiểu Array trong mảng danh sách sinh viên

let students: string[] = ["Alice", "Bob", "Carol"];

Trong ví dụ này, mảng students chứa tên của sinh viên và kiểu dữ liệu được xác định là chuỗi.

Sử dụng kiểu Tuple trong hàm trả về nhiều giá trị

function getStudentInfo(): [string, number] {
  return ["John", 30];
}

Hàm getStudentInfo trả về một Tuple chứa tên và tuổi của một học sinh.

Sử dụng kiểu Enum để định nghĩa trạng thái của đơn hàng

enum OrderStatus {
  Pending,
  Shipped,
  Delivered
}

let currentStatus: OrderStatus = OrderStatus.Pending;

Enum OrderStatus được sử dụng để định nghĩa trạng thái của đơn hàng và gán trạng thái hiện tại cho biến currentStatus.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về ba kiểu dữ liệu quan trọng trong TypeScript: Array, Tuple và Enum, cũng như lợi ích và hạn chế của việc sử dụng chúng.

Kiểu dữ liệu Array giúp mình quản lý danh sách các giá trị một cách dễ dàng và thực hiện các phương thức thao tác dữ liệu mạnh mẽ. Tuple cho phép biểu diễn các bộ dữ liệu có cấu trúc cố định, đặc biệt trong các tình huống như hàm trả về nhiều giá trị. Enum giúp định rõ các giá trị hằng số và giảm lỗi logic trong mã nguồn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả ba kiểu dữ liệu này có nhược điểm, như số lượng và kiểu dữ liệu cố định. Sử dụng cần thận trọng và xem xét tính phù hợp trong mỗi tình huống cụ thể.

Bằng cách hiểu rõ và sử dụng các kiểu dữ liệu này một cách hiệu quả, bạn có thể tạo mã nguồn TypeScript dễ đọc, hiểu và bảo trì hơn, giúp tăng tính chính xác và hiệu quả trong phát triển ứng dụng của bạn. Hãy tận dụng sức mạnh của Array, Tuple và Enum để cải thiện quá trình lập trình của bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top