TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript

Vòng lặp rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình và trong TypeScipt cũng vậy. Khi nói đến vòng lặp thì ta sẽ nhớ đến các vòng lặp thông dung như: vòng lặp for, vòng lặp while vòng lặp do while. Tuy nhiên với Javascript thì chúng ta sẽ có thêm một số vòng lặp khác nữa như vòng lặp for in và vòng lặp for as.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Vòng lặp for in

Vòng lặp for in ta còn gọi là iterates, tức là sau mỗi lần lặp nó sẽ nhớ là đang lặp tới phần tử nào để lần lặp tiếp theo nó tự động lấy phần tử tiếp theo. Giá trị của mỗi lần lặp là index chứ không phải là value.

Cú pháp

for (variable in object)  
{ 
  //block to execute  
} 

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var obj = {a: 1, b: 2, c: 3};
for (var prop in obj) {
  this.val += prop + " = " + obj[prop] + "\n";
}

Trong vòng lặp này thì mỗi lần lặp nó sẽ lặp một phần tử trong đối tượng  obj.

2. Vòng lặp for

Vòng lặp for dùng để lặp những trường hợp ta biết tổng số lần lặp, xem thêm tại bài vòng lặp for trong javascript.

Ví dụ:

for (var j = 0; j <= 10; j++)
{
  document.write(j);
} 

3. Vòng lặp while và do while

Khác với vòng lặp for, vòng lặp while do while dùng để lặp cho trường hợp ta chưa biết tổng số lần lặp. Riêng đối với vòng lặp do while thì nó sẽ luôn luôn lặp ít nhất một lần. Xem thêm tại vòng lặp while và do while trong Javascript.

Vòng lặp while

Cú pháp:

while (variable<=endvalue) { 
  //code block to be executed 
}

Ví dụ:

var i = 10;

while (i <= 1000) {
  console.log(i);
  i++;
} 

Vòng lặp do while

Cú pháp:

do{ 
  // do something
}  
while (variable<=endvalue); 

Ví dụ:

var i = 10;

do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 1000);

4. Vòng lặp for of

Về bản chất vòng lặp for of giống vòng lặp for in, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất là vòng lặp for of sẽ trả về value chú không phải là index.

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
var s = "";
var o = 0;
for (let num in numbers) {
  s = s + "\n Array Value is - " + num;
}
alert(s);

5. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu sơ lược 5 vòng lặp thường hay sử dụng trong Javascript nói chung và trong TypeScript nói riêng. Trong 5 vòng lặp đó thì vòng lặp for in và for of ta gọi là các Iterators và Generators.

Bài này cũng khá đơn giản nên mình xin dừng chương trình tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top