TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng lệnh if else và lênh switch case. Như các bạn biết TypeScript kế thừa tất cả cú pháp của Javascript, vì vậy bạn có thể lồng JS vào TypeScript rất dễ dàng mà không sợ bị lỗi. Điều này cũng có nghĩa là cấu trúc của lệnh if else và switch case trong TypeScript giống hoàn toàn trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi bạn đọc series này thì mình tin chắc là các bạn đã rành Javascirpt căn bản nên với những bài lý thuyết căn bản này mình sẽ không giải thích nhiều mà chỉ đưa ra các ví dụ cụ thể thôi nhé.

1. Lệnh If Else trong TypeScript

Lệnh if dùng để kiểm tra một biểu thức đúng hay sai? Nếu đúng thì thực thi một nhiệm vụ nào đó.

if (condition)
{
  // thực hiện
}

Trong đó condition là biểu thức muốn kiểm tra, nó có thể là một biểu thức, một giá trị hoặc là một biến.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Kiểm tra nếu điểm bé hơn 5 thì thông báo thi rớt.

var point = 4;

if (point < 5)
{
  alert('Rớt');
}

Lênh else sẽ được thực hiện nếu như biểu thức ở lệnh if không thỏa điều kiện.

if (condition){
  // Do Something
}
else{
  // Do Something
}

Ví dụ: Kiểm tra điểm lớn hơn 4 thì thông báo đậu, ngược lại thông báo rớt.

var point = 2;
if (point >= 5){
  alert('Đậu');
}
else{
  alert('Rớt');
}

Lệnh else if dùng để kiểm tra thêm một điều kiện và nó sẽ được chạy nếu tất cả các lệnh kiểm tra điều kiện ở trên nó không thỏa.

if (condition1){
  
}
else if (condition2){
  
}
else if (condition3){
  
}
else{
  
}

Ví dụ: Kiểm tra các mức điểm của học sinh

var point = 10;      
if (point >= 8){
  alert('Giỏi');
}
else if (point >= 6){
  alert('Khá');
}
else if (point >= 5){
  alert('Trung bình');
}
else{
  alert('Yếu');
}

2. Lệnh Switch Case trong TypeScript

Lệnh Switch Case có chức năng tương tự như if else, tuy nhiên nó chỉ dùng để kiểm tra biểu thức có giá trị là một chuỗi hoặc một con số.

Cú pháp như sau:

switch (expression) { 
  case case1: 
   statements1 
   [break;] 
  case case2: 
   statements2 
   [break;] 
  case case3: 
   statements3 
   [break;] 
  default: 
   default statements 
   [break;] 
} 

Trong đó lệnh break sẽ có nhiệm vụ dừng chương trình switch case.

Ví dụ:

var book = 'Math';
var msg = '';

switch (book) { 
 case "English": 
  msg = "Sách có giá là $12."; 
  break; 
 case "Math": 
  msg = "Sách có giá là $22."; 
  break; 
 case "Commerce": 
  msg = "Sách có giá là $12."; 
  break; 
 case "History": 
  msg = "Sách có giá là $125."; 
  break; 
 case "Physics": 
  msg = "Sách có giá là $12.99."; 
  break; 
 default: 
  msg = "Không tìm thấy mệnh giá"; 
}  
      
alert(msg);  

Trong ví dụ này vì cuốn sách có tên là Math nên case "Math" sẽ được chạy, lúc này biến msg sẽ có gái trị là "Sách có giá là $22." và tiếp theo lệnh break; sẽ dừng chương trình switch lại.

3. Lời kết

Mình tin chắc rằng khi bạn học TypeScript thì đã rất rành Javascript nên mình không giải thích nhiều, nếu bạn chưa biết hai lệnh này thì có thể tham khảo hai bài sau:

Chúc các bạn học tốt nhé.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top