TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng default parameters trong TypeScript

Một trong những cách tiếp cận hiệu quả để xử lý tham số trong TypeScript là sử dụng "default parameters" (tham số mặc định). Default parameters cho phép bạn định nghĩa giá trị mặc định cho một tham số, và nếu giá trị nào đó không được cung cấp khi gọi hàm, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng default parameters trong TypeScript, cùng với các tình huống thực tế mà chúng có thể được áp dụng. Mình sẽ tìm hiểu cú pháp, ưu điểm, hạn chế và ví dụ minh họa để hiểu rõ cách default parameters có thể làm cho mã nguồn của bạn trở nên linh hoạt và dễ đọc hơn. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng TypeScript mạnh mẽ và dễ bảo trì hơn.

Default parameters là gì?

TypeScript default parameter jpg

Default parameters, hay còn gọi là tham số mặc định, là một tính năng trong TypeScript (cũng như trong JavaScript) cho phép bạn định nghĩa giá trị mặc định cho một tham số của một hàm hoặc phương thức. Nếu khi gọi hàm và bạn không cung cấp giá trị cho tham số đó, giá trị mặc định sẽ được sử dụng thay vì giá trị undefined. Điều này giúp làm cho mã nguồn trở nên linh hoạt hơn và giảm thiểu lỗi.

Dưới đây là cú pháp đơn giản cho sử dụng default parameters:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function myFunction(param1: type = defaultValue): returnType {
  // ...
}
 • param1: Tên của tham số mà bạn muốn định nghĩa giá trị mặc định.
 • type: Kiểu dữ liệu của tham số.
 • defaultValue: Giá trị mặc định mà bạn muốn đặt cho tham số.

Ví dụ đơn giản:

function greet(name: string = 'Guest'): string {
  return `Hello, ${name}!`;
}

Trong ví dụ này, nếu bạn gọi greet() mà không cung cấp giá trị cho name, giá trị mặc định 'Guest' sẽ được sử dụng.

Tại sao cần sử dụng default parameters trong TypeScript?

Sử dụng default parameters trong TypeScript có một số lợi ích quan trọng:

 • Giảm lỗi và tăng tính ổn định: Default parameters giúp đảm bảo rằng một hàm hoặc phương thức luôn nhận đủ tham số cần thiết để hoạt động đúng cách. Nếu không có giá trị mặc định, và bạn gọi hàm mà thiếu một số tham số, TypeScript sẽ cảnh báo lỗi. Điều này giúp tránh được những lỗi không dễ dàng phát hiện và giúp tăng tính ổn định của mã nguồn.

 • Mã nguồn linh hoạt hơn: Default parameters cho phép bạn cung cấp các giá trị mặc định cho tham số, nhưng vẫn cho phép gọi hàm mà không cần cung cấp giá trị cho tất cả các tham số. Điều này tạo ra tính linh hoạt trong việc sử dụng hàm, vì bạn có thể chỉ cung cấp giá trị cho những tham số bạn quan tâm.

 • Dễ đọc và hiểu mã nguồn: Sử dụng default parameters có thể làm cho mã nguồn dễ đọc hơn, bởi vì bạn có thể biểu thị rõ ràng các giá trị mặc định trực tiếp trong khai báo hàm. Người đọc mã sẽ dễ dàng hiểu các giá trị mặc định được sử dụng khi gọi hàm.

 • Thiết kế API tốt hơn: Default parameters giúp bạn thiết kế các API dễ sử dụng hơn. Bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định cho các tham số không bắt buộc, giúp người dùng của API có trải nghiệm tốt hơn khi họ chỉ cần cung cấp thông tin cần thiết.

Tóm lại, default parameters là một tính năng quan trọng trong TypeScript giúp tạo ra mã nguồn dễ đọc, ổn định và linh hoạt hơn.

Sử dụng default parameters trong hàm

Cú pháp default parameters

Trong TypeScript, bạn có thể định nghĩa default parameters cho các tham số của một hàm bằng cách sử dụng cú pháp sau:

function yourFunction(parameter1: type1, parameter2: type2 = defaultValue) {
  // Hàm thực hiện các công việc
}

Ở đây:

 • parameter1parameter2 là các tham số của hàm.
 • type1 type2 là kiểu dữ liệu của từng tham số tương ứng.
 • defaultValue là giá trị mặc định mà bạn muốn gán cho parameter2 nếu không có giá trị nào được truyền vào khi gọi hàm.

Ví dụ về việc sử dụng default parameters

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về việc sử dụng default parameters trong TypeScript:

function greet(name: string, greeting: string = "Hello") {
  console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

greet("Alice"); // Output: "Hello, Alice!"
greet("Bob", "Hi"); // Output: "Hi, Bob!"

Trong ví dụ này, mình có hàm greet với hai tham số: name và greeting. greeting được định nghĩa với giá trị mặc định là "Hello". Khi gọi hàm greet, bạn có thể cung cấp giá trị cho cả hai tham số hoặc chỉ cho name. Nếu không có giá trị nào được truyền cho greeting, giá trị mặc định "Hello" sẽ được sử dụng.

Ưu điểm của default parameters

Sử dụng default parameters có một số ưu điểm quan trọng:

 • Tăng tính linh hoạt: Bạn có thể gọi hàm mà không cần cung cấp tất cả các tham số nếu bạn đã định nghĩa giá trị mặc định cho chúng. Điều này tạo sự linh hoạt trong việc sử dụng hàm.

 • Dễ đọc và hiểu mã nguồn: Default parameters giúp làm cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn. Giá trị mặc định được định nghĩa ngay trong khai báo hàm, giúp người đọc mã dễ dàng hiểu cách hàm hoạt động.

 • Tạo mã nguồn ngắn gọn: Bạn có thể viết mã nguồn ngắn gọn hơn bằng cách sử dụng default parameters. Thay vì phải kiểm tra và xử lý các giá trị không tồn tại, bạn có thể tin tưởng vào giá trị mặc định.

Trường hợp sử dụng default parameters

Sử dụng default parameters để xử lý thiếu tham số

Một trong những trường hợp chính sử dụng default parameters là để xử lý thiếu tham số khi gọi hàm. Điều này có thể giúp tránh lỗi hoặc giảm đoạn mã phụ trợ kiểm tra giá trị tham số.

Ví dụ:

function greet(name: string, greeting: string = "Hello") {
  console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

greet("Alice"); // Output: "Hello, Alice!"

Sử dụng default parameters để cải thiện đọc mã nguồn

Default parameters có thể làm cho mã nguồn dễ đọc hơn bằng cách đặt giá trị mặc định trực tiếp trong khai báo hàm. Điều này giúp người đọc mã hiểu cách hàm hoạt động mà không cần phải tìm kiếm giá trị mặc định ở nơi khác trong mã.

Ví dụ:

function calculateArea(width: number, height: number = 10) {
  return width * height;
}

Trong ví dụ này, việc gán giá trị mặc định cho height làm cho hàm trở nên rõ ràng hơn và dễ đọc.

Sử dụng default parameters cho các tham số tùy chọn

Một trong những trường hợp phổ biến khác là khi bạn có các tham số tùy chọn trong hàm. Default parameters cho phép bạn dễ dàng xác định giá trị mặc định cho các tham số tùy chọn mà không cần kiểm tra nếu tham số được cung cấp.

Ví dụ:

function sendEmail(subject: string, body: string, recipient?: string, cc?: string, bcc?: string) {
  // Thực hiện gửi email
}

// Sử dụng default parameters cho các tham số tùy chọn
function sendEmailV2(subject: string, body: string, recipient: string = "admin@example.com", cc: string = "", bcc: string = "") {
  // Thực hiện gửi email
}

Trong ví dụ này, recipient, cc, và bcc đều là các tham số tùy chọn, và chúng được định nghĩa với giá trị mặc định trong hàm sendEmailV2.

Quy tắc và hạn chế khi sử dụng default parameters

Thứ tự của default parameters

Khi sử dụng default parameters, quy tắc quan trọng cần tuân theo là các tham số có giá trị mặc định phải nằm sau các tham số bình thường. Trong TypeScript, bạn không thể đặt một tham số có giá trị mặc định trước một tham số không có giá trị mặc định.

Ví dụ:


function example(name: string, greeting: string = "Hello") {
  console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

// Không hợp lệ: Tham số có giá trị mặc định nằm trước tham số không có giá trị mặc định
function invalidExample(greeting: string = "Hello", name: string) {
  console.log(`${greeting}, ${name}!`);
}

Không sử dụng default parameters trong trường hợp đặc biệt

Một hạn chế khác của default parameters là bạn nên tránh sử dụng chúng trong các trường hợp đặc biệt khi bạn cần kiểm tra tham số có giá trị hay không. Default parameters luôn có giá trị, ngay cả khi bạn không truyền tham số.

Ví dụ:

function example(number: number = 0) {
  if (number === 0) {
    console.log("Number is zero.");
  } else {
    console.log("Number is not zero.");
  }
}

example(); // Kết quả là "Number is zero."

Trong ví dụ này, default parameter number luôn có giá trị 0, điều này có thể gây hiểu lầm khi bạn cố gắng kiểm tra xem tham số có giá trị hay không. Trong các tình huống đặc biệt như vậy, nên sử dụng undefined hoặc kiểm tra trực tiếp tham số.

Hạn chế của default parameters

Mặc dù default parameters hữu ích trong nhiều tình huống, họ có một số hạn chế. Một số hạn chế quan trọng bao gồm:

 • Bạn không thể sử dụng default parameters cho các tham số bị tham chiếu bởi giá trị (ví dụ: mảng hoặc đối tượng).

 • Default parameters không thể được thay đổi tùy ý trong thân hàm.

 • Nếu bạn sử dụng default parameters, bạn không thể truyền undefined để đặt giá trị tham số thành mặc định.

Mặc dù có những hạn chế, default parameters vẫn là một công cụ hữu ích để làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và xử lý các trường hợp thiếu tham số.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về sử dụng default parameters trong TypeScript. Default parameters cho phép bạn định nghĩa các giá trị mặc định cho các tham số trong hàm, giúp xử lý các trường hợp khi thiếu tham số hoặc khi bạn muốn sử dụng giá trị mặc định.

Mình đã tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng default parameters trong TypeScript, cùng với ưu điểm của chúng, bao gồm làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và xử lý các tình huống thiếu tham số.

Tuy nhiên, mình cũng cần tuân theo các quy tắc, như không được đặt tham số có giá trị mặc định trước tham số không có giá trị mặc định. Ngoài ra, cần tránh sử dụng default parameters trong các trường hợp đặc biệt khi kiểm tra tham số có giá trị hay không.

Tổng cộng, sử dụng default parameters là một công cụ hữu ích trong TypeScript để tăng tính dễ đọc và dễ quản lý của mã nguồn. Chúng giúp bạn viết mã nguồn hiệu quả hơn và xử lý các trường hợp đặc biệt một cách linh hoạt.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top