TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sử dụng Tuple trong TypeScript

Tuple, một loại kiểu dữ liệu đặc biệt, thường không nhận được sự chú ý mà nó xứng đáng. Tuy nhiên, khi bạn hiểu cách sử dụng Tuple và hiệu quả của nó, bạn sẽ thấy nó là một công cụ hữu ích trong việc quản lý dữ liệu trong các dự án TypeScript của bạn. Bài viết này sẽ đưa bạn qua hành trình tìm hiểu Tuple trong TypeScript, từ những khái niệm cơ bản cho đến cách áp dụng chúng trong các tình huống thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình hãy cùng bắt đầu bằng việc tìm hiểu về Tuple là gì và tại sao nó quan trọng trong TypeScript.

Tuple trong TypeScript là gì?

Tuple trong TypeScript là một kiểu dữ liệu đặc biệt được sử dụng để biểu diễn một mảng có số lượng phần tử cố định và kiểu dữ liệu cố định cho từng phần tử trong mảng đó. Có một số điểm quan trọng về Tuple:

 • Số lượng phần tử cố định: Tuple cho phép bạn xác định trước số lượng phần tử bên trong nó. Điều này có nghĩa là số lượng phần tử trong Tuple sẽ không thay đổi sau khi bạn đã khai báo nó.

  Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Kiểu dữ liệu cố định cho từng phần tử: Mỗi phần tử trong Tuple có kiểu dữ liệu cố định, điều này cho phép TypeScript kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu bên trong Tuple.

 • Dùng dấu ngoặc vuông: Để khai báo một Tuple, bạn sử dụng dấu ngoặc vuông [] và liệt kê kiểu dữ liệu của từng phần tử, được ngăn cách bằng dấu phẩy.

images jpg

Ví dụ đơn giản về Tuple:

let person: [string, number] = ["John", 30];

Trong ví dụ này, person là một Tuple có hai phần tử: một chuỗi (string) và một số (number). Số lượng phần tử và kiểu dữ liệu đã được xác định cố định.

Tuple trong TypeScript thường được sử dụng trong các tình huống mà bạn muốn biểu diễn dữ liệu có cấu trúc cố định, ví dụ như hàm trả về nhiều giá trị, xử lý dữ liệu từ API hoặc truy cập các phần tử trong một danh sách có cấu trúc định trước. Tuple giúp bạn kiểm soát kiểu dữ liệu và làm cho mã nguồn dễ đọc và hiểu hơn

Tuple trong TypeScript

Cú pháp cơ bản của Tuple

Tuple trong TypeScript là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để biểu diễn các bộ dữ liệu có số lượng phần tử cố định và kiểu dữ liệu cố định cho từng phần tử. Tuple có cấu trúc cơ bản như sau:

let tupleName: [type1, type2, type3, ...];
 • tupleName là tên của Tuple.
 • type1, type2, type3, ... là kiểu dữ liệu của từng phần tử trong Tuple.
 • Số lượng phần tử và kiểu dữ liệu cố định được xác định trong quá trình khai báo Tuple.

Khai báo Tuple

Khi bạn khai báo một Tuple, bạn chỉ cần sử dụng dấu ngoặc vuông [] và liệt kê kiểu dữ liệu của các phần tử trong dấu ngoặc vuông, được ngăn cách bởi dấu phẩy. Dưới đây là ví dụ:

let person: [string, number] = ["John", 30];

Trong ví dụ này, mình đã khai báo một Tuple có hai phần tử. Phần tử đầu tiên có kiểu string và chứa tên "John", phần tử thứ hai có kiểu number và chứa số tuổi 30.

Truy cập và thay đổi giá trị trong Tuple

Để truy cập và thay đổi giá trị trong Tuple, bạn sử dụng chỉ mục (index) tương ứng với phần tử đó. Lưu ý rằng chỉ mục trong TypeScript bắt đầu từ 0.

let person: [string, number] = ["John", 30];
let name = person[0]; // Truy cập phần tử đầu tiên (tên)
let age = person[1]; // Truy cập phần tử thứ hai (tuổi)

console.log(name); // In ra "John"
console.log(age); // In ra 30

person[1] = 31; // Thay đổi giá trị của phần tử thứ hai thành 31

Tuple với kiểu dữ liệu Union

Tuple cũng có thể được sử dụng với kiểu dữ liệu Union để biểu diễn một phần tử có thể thuộc một trong một số kiểu dữ liệu. Dưới đây là ví dụ:

let person: [string, number | string] = ["John", 30];

Trong ví dụ này, phần tử thứ hai có kiểu dữ liệu là Union của number và string, cho phép nó chứa cả số và chuỗi.

person[1] = "Thirty"; // Giá trị phần tử thứ hai có thể là chuỗi

Tuple với kiểu dữ liệu Union có thể hữu ích trong các tình huống mà một phần tử có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Sử dụng Tuple trong các tình huống thực tế

Sử dụng Tuple trong hàm trả về nhiều giá trị

Tuple rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn trả về nhiều giá trị từ một hàm. Thay vì sử dụng một đối tượng hoặc mảng, bạn có thể sử dụng Tuple để đảm bảo kiểm soát kiểu dữ liệu của các giá trị trả về. Dưới đây là một ví dụ:

function getInfo(): [string, number] {
  return ["John", 30];
}

const [name, age] = getInfo();
console.log(name); // In ra "John"
console.log(age); // In ra 30

Trong ví dụ này, hàm getInfo trả về một Tuple chứa tên và tuổi của một người. Bằng cách sử dụng cú pháp destructuring, mình có thể dễ dàng truy cập và sử dụng các giá trị này.

Tuple trong mảng

Bạn có thể sử dụng Tuple trong mảng để biểu diễn các mảng với các phần tử có cấu trúc cố định. Ví dụ:

let people: [string, number][] = [
  ["Alice", 25],
  ["Bob", 30],
  ["Carol", 28]
];

Trong ví dụ này, mảng people chứa các Tuple biểu diễn thông tin về các người. Mỗi Tuple có hai phần tử: tên (kiểu string) và tuổi (kiểu number).

Tuple trong TypeScript Generics

Tuple có thể được sử dụng trong TypeScript Generics để làm cho mã nguồn của bạn linh hoạt hơn. Ví dụ:

function mergeArrays<T, U>(arr1: T[], arr2: U[]): [T, U][] {
  const mergedArray: [T, U][] = [];
  for (let i = 0; i < Math.min(arr1.length, arr2.length); i++) {
    mergedArray.push([arr1[i], arr2[i]]);
  }
  return mergedArray;
}

const names = ["Alice", "Bob", "Carol"];
const ages = [25, 30, 28];

const merged = mergeArrays(names, ages);
console.log(merged);

Trong ví dụ này, hàm mergeArrays nhận hai mảng với các kiểu dữ liệu khác nhau và trả về một mảng Tuple chứa cặp giá trị từ hai mảng đó.

Tuple và REST parameters

Tuple cũng có thể được sử dụng trong REST parameters để chấp nhận một số lượng tham số biến đổi. Ví dụ:

function showDetails(id: number, ...details: [string, number]) {
  const [name, age] = details;
  console.log(`ID: ${id}, Name: ${name}, Age: ${age}`);
}

showDetails(1, "Alice", 25);
showDetails(2, "Bob", 30);

Trong ví dụ này, hàm showDetails nhận một số lượng tham số không xác định (sử dụng REST parameters) sau tham số id và trích xuất thông tin từ Tuple chứa tên và tuổi.

Hạn chế và lưu ý khi sử dụng Tuple

Số lượng và kiểu dữ liệu cố định

Một trong những hạn chế lớn của Tuple là số lượng phần tử và kiểu dữ liệu bên trong nó phải cố định và đã biết trước. Điều này có nghĩa rằng bạn phải biết chính xác số lượng và kiểu dữ liệu của các phần tử trước khi khai báo Tuple. Nếu bạn cần thêm hoặc bớt phần tử hoặc muốn sử dụng các kiểu dữ liệu động, Tuple có thể trở nên không hiệu quả.

Khó khăn trong quá trình bảo trì

Khi sử dụng Tuple, đặc biệt là trong các mảng lớn với nhiều phần tử, việc bảo trì mã nguồn có thể trở nên phức tạp. Bạn phải đảm bảo rằng số lượng phần tử và kiểu dữ liệu trong Tuple không thay đổi mà không gây lỗi cho toàn bộ ứng dụng. Nếu bạn quên cập nhật Tuple sau khi thay đổi mã nguồn, có thể dẫn đến lỗi tại các điểm sử dụng Tuple.

Sử dụng Tuple cần thận trọng

Tuple nên được sử dụng một cách cân nhắc. Trong một số tình huống, sử dụng đối tượng hoặc mảng có thể làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và dễ quản lý hơn. Tuple nên được sử dụng khi bạn thực sự cần đảm bảo cố định về số lượng phần tử và kiểu dữ liệu trong dữ liệu của mình. Sử dụng Tuple cần xem xét kỹ về tính phù hợp của nó trong mỗi tình huống cụ thể.

Ví dụ minh họa

Hàm trả về nhiều giá trị bằng Tuple

Trong trường hợp này, mình sẽ xem xét một ví dụ về cách sử dụng Tuple để trả về nhiều giá trị từ một hàm.

function getStudentInfo(): [string, number, string] {
  const name = "Alice";
  const age = 25;
  const major = "Computer Science";
  return [name, age, major];
}

const [studentName, studentAge, studentMajor] = getStudentInfo();

console.log(`Name: ${studentName}, Age: ${studentAge}, Major: ${studentMajor}`);

Trong ví dụ này, hàm getStudentInfo trả về một Tuple chứa thông tin về một học sinh, gồm tên, tuổi và ngành học. Mình sử dụng destructuring để truy cập các giá trị từ Tuple.

Sử dụng Tuple trong mảng

Mình sẽ xem xét một ví dụ về cách sử dụng Tuple trong mảng để biểu diễn thông tin của nhiều người.

let people: [string, number][] = [
  ["Alice", 25],
  ["Bob", 30],
  ["Carol", 28]
];

for (const person of people) {
  const [name, age] = person;
  console.log(`Name: ${name}, Age: ${age}`);
}

Trong ví dụ này, mảng people chứa các Tuple biểu diễn thông tin về các người. Mình sử dụng vòng lặp để truy cập và in thông tin từ mảng Tuple.

Tuple và TypeScript Generics

Mình sẽ xem xét một ví dụ về cách sử dụng Tuple trong TypeScript Generics để tạo một hàm hợp nhất hai mảng có kiểu dữ liệu khác nhau.

function mergeArrays<T, U>(arr1: T[], arr2: U[]): [T, U][] {
  const mergedArray: [T, U][] = [];
  for (let i = 0; i < Math.min(arr1.length, arr2.length); i++) {
    mergedArray.push([arr1[i], arr2[i]]);
  }
  return mergedArray;
}

const names = ["Alice", "Bob", "Carol"];
const ages = [25, 30, 28];

const merged = mergeArrays(names, ages);

console.log(merged);

Trong ví dụ này, hàm mergeArrays sử dụng Tuple để trả về một mảng chứa cặp giá trị từ hai mảng đầu vào có kiểu dữ liệu khác nhau. Tuple cho phép mình đảm bảo kiểm soát kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng kết quả.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về Tuple trong TypeScript và cách chúng có thể được áp dụng trong các tình huống thực tế. Tuple là một kiểu dữ liệu mạnh mẽ cho phép bạn biểu diễn các bộ dữ liệu có cấu trúc cố định, đặc biệt là khi bạn cần trả về nhiều giá trị từ một hàm hoặc biểu diễn dữ liệu trong mảng có cấu trúc.

Mình đã thảo luận về việc khai báo, truy cập, và thay đổi giá trị trong Tuple, cũng như cách sử dụng Tuple trong TypeScript Generics và REST parameters để làm mã nguồn của mình linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Tuple không phải lúc nào cũng phù hợp. Chúng có hạn chế về số lượng và kiểu dữ liệu cố định, và sử dụng không cẩn thận có thể gây khó khăn trong việc bảo trì mã nguồn. Do đó, cần thận trọng khi sử dụng Tuple và xem xét tính phù hợp của chúng trong mỗi tình huống cụ thể.

Tuy Tuple không phải là công cụ thường xuyên sử dụng, nhưng khi được áp dụng đúng cách, chúng có thể là một công cụ hữu ích trong việc tăng tính chính xác và hiệu quả của mã nguồn TypeScript của bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Top