CÁC THÌ TIẾNG ANH
MỆNH ĐỀ & CỤM TỪ
TỪ LOẠI TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP BỔ SUNG
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các dạng so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Đây là loại câu được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp và các kỳ thi quan trọng. Hiểu được các mức độ và cách sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn giao tiếp tự tin hơn và làm bài tập chính xác hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong tiếng Anh có ba cấp độ so sánh cho tính từ và trạng từ đó là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ từng loại so sánh ngay dưới đây nhé.

I. So sánh bằng (Equal Comparison)

So sánh bằng nghĩa là chúng ta so sánh cái này bằng cái kia hay cái này như cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

Công thức so sánh bằng như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Subject + Verb + as + Adj/Adv + as + Object 

Trong đó Object có thể là: (tân ngữ)/nouns (danh từ)/pronoun (đại từ)/clause (mệnh đề)

 Ví dụ:

I am as tall as my sister
Tôi cao như chị gái của tôi

My book is as interesting as yours
Quyển sách của tôi thú vị như quyển sách của bạn

Nếu câu so sánh bằng là câu phủ định thì "as" thứ nhất có thể thay bằng "so".

S + V + not + as/so + adj/ adv + as + O

Ví dụ:

Nam can’t draw as/ so beautifully as Lan
Nam không thể vẽ đẹp như Lan

I cann’t run so / as fast as Tuan
Tôi không thể chạy nhanh như Tuan

Trong một vài trường hợp, so sánh bằng nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ: 

Math is as difficult as Chemistry  = Math is the same difficulty as Chemistry
Môn toán với môn hóa có độ khó tương đương nhau

My house is as high as his = My house is the same height as his
Ngôi nhà của tôi cao bằng ngôi nhà của cậu ấy.

II. So sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn là loại so sánh được dùng nhiều nhất trong 3 loại so sánh. So sánh hơn được chia ra 2 loại đó là so sánh nhiều hơn và so sánh ít hơn.

1. So sánh nhiều hơn

So sánh nhiều hơn nghĩa là chúng ta so sánh cái này nhiều hơn cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

So sánh nhiều hơn được chia ra thành 2 dạng đó là so sánh tính từ, trạng từ có một hoặc hai âm tiết và so sánh tính từ, trạng từ có ba âm tiết trở lên.

TH1: So sánh hơn với tính từ, trạng từ có 1 hoặc 2 âm tiết hay còn gọi là tính từ, trạng từ ngắn (short adj/adv). Với trường hợp này ta thêm –er vào tính từ/ trạng từ có một âm tiết hoặc tính từ/ trạng từ có hai âm tiết tận cùng bằng y, et, le, er, ow.

S + V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

My sister is taller than you
Chị gái của tôi cao hơn bạn
Tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là taller

Lan studies harder than Nam
Lan học chăm chỉ hơn Nam
Hard là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là harder

TH2: So sánh hơn với tính từ, trạng từ có 3 âm tiết trở lên hay còn gọi là tính từ, trạng từ dài ( long adj/adv) thì ta thêm more vào trước tính từ, trạng từ đó.

S + V + more + adj/adv + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

Hoa is more beautiful than her older sister
Hoa xinh đẹp hơn chị gái của cô ấy
Beautiful là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more beautiful

She speak English more fluently than her friend
Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát hơn bạn cô ấy
Fluently là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more fluently

Để nhấn mạnh so sánh hơn, chúng ta có thể thêm much, far, a lot trước tính từ/trạng từ so sánh.

Đối vối tính từ, danh từ ngắn.

S + V + far/much/alot + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

Đối vối tính từ, danh từ dài.

S + V + far/much/alot + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Ví dụ:

Lan’s smart phone is far/much/alot more expensive than mine
Điện thoại thông minh của Lan đắt hơn của tôi nhiều

She is much / far / a lot more intelligent than I think
Cô ấy thông minh hơn tôi nghĩ nhiều

Lưu ý: Đối với các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y ta phải đổi y thành i rồi mới thêm er.

Ví dụ:

Happy -> happier
Dry-> drier
Early -> earlier

My sister woke up earlier than me this morning
Chị gái tôi dậy sớm hơn tôi sáng nay
Early là từ có 2 âm tiết tận cùng là y nên dạng so sánh hơn là đổi y thành i rồi thêm er -> earlier

Đối với các từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm đơn (trừ w, s, z) và đứng trước là một nguyên âm đơn thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối của từ đó.

Ví dụ:

Big -> bigger
hot ->hotter

My house is bigger than his house
Nhà của tôi lớn hơn nhà của bạn
Big là từ kết thúc bằng phụ âm g và đứng trước phụ âm g là nguyên âm i nên ta phải gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm er -> bigger

Today is hotter than yesterday
Hôm nay nóng hơn hôm qua
Hot là từ kết thúc bằng phụ âm t và đứng trước phụ âm t là nguyên âm o nên ta phải gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm er -> hotter

Đối với các tính từ tận cùng bằng –ed, -ful, -ing, -ish, -uos dù là mấy âm tiết cũng được gọi là tinh từ dài nên khi so sánh ta dùng more

Ví dụ:

More hated
More useful
More boring
More continuous

Trong hình thức so sánh, tính từ ngắn đứng trước tính từ dài

Ví dụ:

My car is faster and more comfortable than hers.
Xe hơi của tôi nhanh hơn và tiện nghi hơn xe của cô ấy
Trong câu trên tính từ ngắn là faster nên sẽ đứng trước tính từ dài là comfortable

2. So sánh ít hơn

So sánh ít hơn nghĩa là chúng ta so sánh cái này ít hơn cái kia giữa 2 người, 2 vật hay 2 việc nào đó.

Công thức: 

S + V + less + adj/adv + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

This book is less interesting than that book
Quyển sách này ít thú vị hơn quyển sách kia

III. So sánh nhất (Superlative)

So sánh nhất được chia làm hai loại, thứ nhất là so sánh ít nhất và thứ hai là so sánh nhiều nhất.

1. So sánh nhiều nhất

So sánh nhiều nhất có nghĩa là chúng ta so sánh một cái gì đó là nhiều nhất, lớn nhất, cao nhất là hơn tất cả những cái khác.

Cũng như so sánh hơn, so sánh nhất cũng chia ra thành 2 dạng đó là so sánh tính từ, trạng từ ngắn và so sánh tính từ, trạng từ dài.

TH1: So sánh nhất với tính từ, trạng từ ngắn. Đối với trường hợp này ta phải thêm -est vào sau tính từ / trạng từ ngắn và tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng y, et, le, er, ow.

Công thức: 

S + V + the + adj/adv + est + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

He runs the fastest in my class
Cậu ấy chạy nhanh nhất lớp tôi
Fast là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là fastest

My brother is the tallest in my family
Anh trai tôi là người cao nhất trong gia đình tôi
Tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là tallest

TH2: So sánh nhất với tính từ, trạng từ có 3 âm tiết trở lên hay còn gọi là tính từ, trạng từ dài ( long adj/adv) thì ta thêm most vào trước tính từ, trạng từ đó.

Công thức:

S + V + the + most + adj/adv + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

She is the most intelligent student in my class
Cô ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp tôi
Intelligent là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the most intelligent 

He is the most handsome boy I’ve ever met
Cậu ấy là chàng trai đep trai nhất mà tôi từng gặp
Handsome là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the most handsome

Lưu ý:

Cũng giống như so sánh hơn, so sánh nhất cũng có các nguyên tắc tương tự, đó là:

Đối với các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y ta phải đổi y thành i rồi mới thêm est.

Ví dụ:

Happy -> happiest
Tidy -> tydiest
pretty -> prettiest

Đối với các từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ w, s, z) và đứng trước là một nguyên âm  thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối của từ đó.

Ví dụ:

Big -> biggest
Hot ->hottest
Sad -> saddest

Để nhấn mạnh cho so sánh nhất, có thể thêm: By far, quite

Ví dụ:

She is by far the smartest
Cô ấy thông minh nhất, hơn mọi người nhiều

Đối với một số tính từ bổ nghĩa cho danh từ, khi so sánh chúng ta có thể dùng tính từ sở hữu như my, your, his, her, our, their,... thay cho mạo từ the.

Ví dụ: 

2. So sánh ít nhất

So sánh ít nhất có nghĩa là chúng ta so sánh một cái gì đó là ít nhất trong tất cả những cái khác.

Công thức: 

S + V + the + most + adj/adv + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 This hotel is the least comfortable of the three
Khách sạn này ít tiện nghi nhất trong 3 khách sạn

These shoes are the least expensive of all
Những đôi giày này ít đắt nhất trong tất cả các đôi.

Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

  Tính từ/Trạng từ    So sánh hơn    So sánh hơn nhất
 Good/well  better the best
Bad/ badly worse the worst
Much/ many more the most
a little/ little  less the least
far farther/ further  the farthest/ furthest

IV. So sánh kép và so sánh gấp nhiều lần

So sánh trong tiếng anh có 3 cấu trúc chính là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Ngoài ra còn có so sánh kép và so sánh gấp nhiều lần. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức liên quan đến cấu trúc so sánh kép và so sánh gaapss nhiều lần trong tiếng Anh. Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ để vận dụng hiệu quả trong quá trình làm bài và kiểm tra.

1. So sánh kép (Double comparison)

So sánh kép là câu dùng để diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…”.

So sánh kép được chia thành 2 dạng đó là so sánh kép cùng 1 tính từ và so sánh kép 2 tính từ

TH1: So sánh kép cùng một tính từ

Công thức: 

Tính từ/Trạng từ ngắn:

S + V + adj/adv + er + and + adj/adv + er

Tính từ/Trạng từ dài:

S + V + more and more + adj/adv

Ví dụ:

The weather gets hotter and hotter
Thời tiết càng ngày càng nóng

The tests are more and more difficult
Các bài kiểm tra càng ngày cáng khó

TH2: So sánh kép 2 tính từ khác nhau

Công thức: 

Tính từ/Trạng từ ngắn: 

The + adj/ adv + er + S + V, The + adj/ adv + er + S + V

Tính từ/Trạng từ dài: 

The + more + adj/ advdài + S + V, The + more + adj/ advngắn + S + V

Ví dụ:

The taller she gets, the thinner she is
Càng cao, cô ấy càng gầy hơn

The more intelligent he is the lazier he becomes.
Càng thông minh,anh ta càng trở nên lười hơn

2. So sánh gấp nhiều lần 

So sánh gấp nhiều lần là dạng so sánh về số lần: một nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Công thức : 

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun

Ví dụ:

Nam runs twice as fast as I do
Nam chạy nhanh gấp 2 lần tôi

This car costs twice as much as the other one
Chiếc xe hơi này đắt hơn gấp 2 lần so với các xe khác

Trên đây là một số loại so sánh trong câu tiếng Anh mà Freetuts muốn gửi tới các bạn. Qua bài học này chắc hẳn các bạn đã nắm vững cách sử dụng các loại câu so sánh rồi phải không nào. Chúc các bạn học tập tốt nhé.

Cùng chuyên mục:

Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt “start” và…

Phân biệt Bring và Take trong tiếng Anh

Phân biệt Bring và Take trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ học về cách phân biệt "bring", "take" và…

[Hình ảnh] - Cách giúp bạn học tiếng Anh cơ bản trong 11 ngày

[Hình ảnh] - Cách giúp bạn học tiếng Anh cơ bản trong 11 ngày

Dưới đây là tổng hợp các công thức, cấu trúc các thì và ngữ pháp…

[Hình ảnh] - Một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh,…

[Hình ảnh] - Các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh, những…

[Hình ảnh] - Các từ vựng về cử chỉ và hành động trên cơ thể trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các từ vựng về cử chỉ và hành động trên cơ thể trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về các cử chỉ và hành…

[Hình ảnh] - Các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh,…

[Hình ảnh] - Một số từ vựng về các bộ phận con vật trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số từ vựng về các bộ phận con vật trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về các bộ phận con vật…

[Hình ảnh] - Một số từ vựng viết về trái cây và rau củ quả trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số từ vựng viết về trái cây và rau củ quả trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về rau củ quả và trái…

[Hình ảnh] - Các từ vựng chủ đề kỳ nghỉ trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các từ vựng chủ đề kỳ nghỉ trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng tiếng Anh nói về chủ đề…

[Hình ảnh] - Các cụm từ viết tắt trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các cụm từ viết tắt trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số cụm từ viết tắt trong tiếng Anh, những…

[Hình ảnh] - Các cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất

[Hình ảnh] - Các cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất

Dưới đây là tổng hợp các cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh, những từ…

Phân biệt Borrow và Lend trong tiếng Anh

Phân biệt Borrow và Lend trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa và cách…

[Hình ảnh] - 90 từ đồng và trái nghĩa tiếng Anh thông dụng nhất

[Hình ảnh] - 90 từ đồng và trái nghĩa tiếng Anh thông dụng nhất

Dưới đây là tổng hợp hơn 90 từ đồng và trái nghĩa trong tiếng Anh,…

Phân biệt Do và Make trong tiếng Anh

Phân biệt Do và Make trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhận biết và phân…

Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up

Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát When You Say Nothing At All

Học tiếng Anh qua bài hát When You Say Nothing At All

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát We Don’t Talk Anymore

Học tiếng Anh qua bài hát We Don’t Talk Anymore

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát Until You

Học tiếng Anh qua bài hát Until You

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát Until The Time Is Through

Học tiếng Anh qua bài hát Until The Time Is Through

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Top