CÁC THÌ TIẾNG ANH
MỆNH ĐỀ & CỤM TỪ
TỪ LOẠI TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP BỔ SUNG
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng (Conjunctions)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về liên từ trong tiếng Anh để giúp bạn hiểu rõ và có thể sử dụng chính xác trong bài viết của mình. Liên từ là từ loại đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là ngôn ngữ viết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Tìm hiểu về liên từ

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm của liên từ và những hình thức của liên từ nhé.

1. Liên từ là gì?

Liên từ là một từ loại được dùng để nối các từ, cụm từ hay các câu lại với nhau. Nó tạo nên sự liên kết chặt chẽ, thống nhất cho câu, hay một đoạn văn.

I like Math and English
Tôi thích Toán và tiếng Anh
Trong câu này từ "and" dùng để nối 2 từ "Math" và "English" lại với nhau nên "and" được gọi là liên từ

2. Hình thức của liên từ

Liên từ có 3 hình thức thường gặp đó là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Liên từ là từ đơn: Là những liên từ chỉ có 1 chữ như "and", "but", "because", "although", ...

Nam and Lan are classmates
Nam và Lan là bạn cùng lớp

Liên từ là từ ghép: Là những liên từ thường kết thúc bằng "as" hoặc "that" như: "as soon as", "provided that", "as long as", "in order that", ...

We will leave as soon as she comes
Chúng tôi sẽ rời khỏi ngay khi cô ấy đến

Liên từ là những cặp từ: Là những căp từ như "so...that", "not only... but also", "both ... and", "either ... or", "neither ... nor", ...

She both writes English and speaks it well
Cô ấy cả nói và viết tiếng Anh đều tốt

II. Các loại liên từ trong tiếng Anh và cách dùng

 Liên từ trong tiếng Anh được phân thành 3 loại như sau: Liên từ kết hợp, liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của các loại liên từ này, mời bạn tham khảo dưới đây.

1. Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên từ kết hợp là những từ được dùng để nối các từ, cụm từ cùng loại hoặc mệnh đề có chức năng ngữ pháp giống nhau trong câu.

Các liên từ kết hợp trong tiếng anh gồm: 

FOR (vì)

Dùng để lý giải nguyên nhân hoặc mục đích của một sự viêc nào đó.

I won’t wear this T-shirt, for it is really bad
Tôi sẽ không mặc chiếc áo này, vì nó thật sự rất xấu

AND (và)

Dùng để nối hai hoặc nhiều ý có cùng bản chất.

Hoa is a friendly and kind person
Hoa là một người rất thân thiện và tốt bụng

NOR (hay)

Dùng để kết hợp hai ý phủ định, tiêu cực.

No, I won't be there on Sunday nor Thurdday
Không, Tôi sẽ không có mặt ở đó vào chủ nhật hay thứ năm

BUT (nhưng)

Dùng để nối hai hoặc nhiều ý tương phản, đối lập nghĩa.

I want to go out but my mom does not allow it
Tôi muốn ra ngoài nhưng mẹ tôi không cho phép

OR (hay là, hoặc là)

Dùng để thể hiện thêm một sự chọn lựa khác.

Do you want me to drive you home or wait for the next bus?
Bạn muốn tôi đưa bạn về hay là chờ chuyến xe buýt tiếp theo?

YET (nhưng)

Dùng để trình bày hay thể hiện hai hoặc nhiều ý có tính chất trái ngược nhau.

He plays volleyball well, yet his favorite sport is football
Anh ấy chơi bóng chuyền giỏi nhưng sở thích thể thao của anh ấy là bóng đá

SO (nên)

Dùng để trình bày kết quả hoặc ảnh hưởng của một hành động hay sư việc được nhắc đến trước đó.

He studied very hard so he deserved this scholarship
Anh ấy học rất chăm chỉ nên anh ấy xứng đáng nhận được học bổng

2. Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên từ tương quan là những liên từ có chức năng liên kết các cụm từ hoặc các mệnh đề giống nhau về mặt ngữ pháp. Liên từ tương quan được cấu tạo từ 1 cặp từ không thể tách rời.

Các liên từ tương quan thường gặp, đó là:

EITHER … OR (hoặc ... hoặc)

Dùng để diễn tả sự lựa chọn hoặc là cái này, hoặc là cái kia.

I will either go for a walk or read a book
Hoặc tôi sẽ đi dạo hoặc đọc sách

NEITHER … NOR (không ... cũng không)

Dùng để diễn tả phủ định sự lựa chọn không cái này cũng không cái kia.

He is neither rich nor handsome
Anh ấy không giàu cũng không đẹp trai

BOTH … AND (vừa ... vừa)

Dùng để diễn tả lựa chọn cả cái này và cả cái kia

I like both English and Math
Tôi vừa thích môn toán vừa thích môn tiếng Anh

NOT ONLY … BUT ALSO (không những ... mà còn)

Dùng để diễn tả lựa chọn không những cái này mà còn cả cái kia.

She is not only pretty but also intelligent
Cô ấy không những xinh đẹp mà còn thông minh

WHETHER … OR (liệu ... hay)

Dùng để diễn tả sự nghi vấn giữa 2 đối tượng lưa chọn cái này hay cái kia.

He is considering whether to sleep more or get up
Cậu ấy đang cân nhắc ngủ thêm hay thức dậy

AS … AS (như)

Dùng để so sánh ngang bằng của một sư vât, sư việc nào đó.

Nam isn't as hard as Hoa
Nam không chăm chỉ như Hoa

SUCH… THAT / SO … THAT ( quá ... đến nỗi mà)

Dùng để diễn tả quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả.

The coffee was so hot that we couldn’t drink it
Cà phê nóng đến nỗi mà chúng tôi không uống được

This is such difficult homework that I will never finish it
Bài tập về nhà này khó đến nỗi mà tôi sẽ không bao giờ làm được

SCARECELY … WHEN (vừa mới ... thì) / NO SOONER … THAN (ngay ... khi)

Dùng để diễn tả quan hệ thời gian

He had scarcely begun his talk when he was interrupted
Anh ấy vừa mới bắt đầu bài nói chuyện của mình được một chút thì bị ngắt lời

No sooner had I arrived, than he came
Ngay khi tôi vừa đi thì anh ấy đến

RATHER … THAN (thay vì)

Dùng để diễn tả lựa chọn thay vì chọn cái này thì chọn cái kia

I will have tea rather than coffee
Tôi sẽ uống trà thay vì uống cà phê

Lưu ý:

Trong câu sử dụng "both…and", thì động từ luôn chia số nhiều.

Nếu trong câu sử dụng "either…or", "neither…nor", "not only…but also" thì động từ chia theo danh từ nào đứng gần động từ nhất.

Liên từ tương quan luôn đi cặp với nhau và không thể tách rời.

3. Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Liên từ phụ thuộc là những liên từ dùng để nối nhóm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau trong câu.

Những liên từ phụ thuộc được dùng phổ biến là:

AS (bởi vì/ khi)

Dùng để diễn tả hành động xảy ra khi nào hoặc diễn tả nguyên nhân vì sao.

She went out as I came here
Cô ấy đã ra ngoài khi tôi đến đây

As she stayed up late last night, she couldn’t get up early
Vì thức khuya tối qua nên cô ấ không dậy sớm được

AFTER (sau khi)

Dùng để diễn tả thời gian, một viêc xảy ra sau một việc khác.

He goes for a run every morning after he wakes up
Anh ấy chạy bộ mỗi buổi sáng sau khi anh ấy thức dậy

BEFORE (trước khi)

Dùng để diễn tả thời gian, một việc xảy ra trước một việc nào đó.

She always locked the door before she left the house
Cô ấy luôn luôn khóa cửa trước khi cô ấy rời khỏi nhà

ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH (mặc dù, dù)

Dùng để diễn tả hai hành động trái ngược nhau trong 1 câu.

Although / Though /Even though he study hard, he still fail the exam
Mặc dù anh ấy học hành chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn thi trượt

BECAUSE / SINCE (vì, bởi vì)

Dùng để diễn tả nguyên nhân, lý do của một sự việc nào đó.

Because I felt sick, I got Nam to take me to the doctor
Bởi vì tôi thấy không khoẻ, nên tôi nhờ Nam chở tôi đi bác sỹ

Since the he left for Ha Noi, we haven’t seen him
Bởi vì anh ấy đã rời Hà Nội nên chúng tôi không gặp anh ấy

IF / UNLESS (nếu, nếu không)

Dùng để diễn tả điều kiện.

If you don’t mind, I will sit here
Nếu anh không phiền, tôi sẽ ngồi đây

Unless you study hard, you won’t pass the exam
Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ không thi qua môn đâu

AS SOON AS (ngay khi mà)

Dùng để diễn tả quan hệ thời gian.

I will call you as soon as I can
Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi có thể

EVEN IF (kể cả khi)

Dùng để diễn tả điều kiện giả định.

Even if you are rich, you must go to school 
Ngay cả khi bạn giàu, bạn vẫn phải đi học

ONCE (một khi)

Dùng để diễn tả ràng buộc về thời gian.

Once you join the game, you can’t get out of it
Một khi đã tham gia vào trò chơi, bạn không thể thoát khỏi nó đâu

UNTIL (cho đến khi)

Dùng để diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định.

She didn’t go to sleep until her mom came home
Cô ấy không đi ngủ cho đến khi mẹ  của cô ấy về nhà

WHILE (trong khi) 

Dùng để diễn tả quan hệ thời gian hoặc sự tương phản giữa 2 mệnh đề.

Hoa was reading newspaper while her sister was doing her exercises
Hoa đang đọc báo trong khi em gái của cô đang làm bài tập

Lưu ý:

Khi viết cấu với liên từ, nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy. Còn khi mệnh đề độc lập đứng trước thì không cần có dấu phẩy giữa hai mệnh đề.

Trên đây là những chia sẻ về các kiến thức liên quan đến liên từ trong tiếng Anh. Hi vọng những chia sẻ bổ ích trên sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về cách sử dụng các loai liên từ này. Chúc các bạn tập tốt nhé.

Cùng chuyên mục:

Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt “start” và…

Phân biệt Bring và Take trong tiếng Anh

Phân biệt Bring và Take trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ học về cách phân biệt "bring", "take" và…

[Hình ảnh] - Cách giúp bạn học tiếng Anh cơ bản trong 11 ngày

[Hình ảnh] - Cách giúp bạn học tiếng Anh cơ bản trong 11 ngày

Dưới đây là tổng hợp các công thức, cấu trúc các thì và ngữ pháp…

[Hình ảnh] - Một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh,…

[Hình ảnh] - Các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh, những…

[Hình ảnh] - Các từ vựng về cử chỉ và hành động trên cơ thể trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các từ vựng về cử chỉ và hành động trên cơ thể trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về các cử chỉ và hành…

[Hình ảnh] - Các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh,…

[Hình ảnh] - Một số từ vựng về các bộ phận con vật trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số từ vựng về các bộ phận con vật trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về các bộ phận con vật…

[Hình ảnh] - Một số từ vựng viết về trái cây và rau củ quả trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Một số từ vựng viết về trái cây và rau củ quả trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng về rau củ quả và trái…

[Hình ảnh] - Các từ vựng chủ đề kỳ nghỉ trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các từ vựng chủ đề kỳ nghỉ trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số từ vựng tiếng Anh nói về chủ đề…

[Hình ảnh] - Các cụm từ viết tắt trong tiếng Anh

[Hình ảnh] - Các cụm từ viết tắt trong tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp một số cụm từ viết tắt trong tiếng Anh, những…

[Hình ảnh] - Các cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất

[Hình ảnh] - Các cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất

Dưới đây là tổng hợp các cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh, những từ…

Phân biệt Borrow và Lend trong tiếng Anh

Phân biệt Borrow và Lend trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa và cách…

[Hình ảnh] - 90 từ đồng và trái nghĩa tiếng Anh thông dụng nhất

[Hình ảnh] - 90 từ đồng và trái nghĩa tiếng Anh thông dụng nhất

Dưới đây là tổng hợp hơn 90 từ đồng và trái nghĩa trong tiếng Anh,…

Phân biệt Do và Make trong tiếng Anh

Phân biệt Do và Make trong tiếng Anh

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhận biết và phân…

Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up

Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát When You Say Nothing At All

Học tiếng Anh qua bài hát When You Say Nothing At All

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát We Don’t Talk Anymore

Học tiếng Anh qua bài hát We Don’t Talk Anymore

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát Until You

Học tiếng Anh qua bài hát Until You

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Học tiếng Anh qua bài hát Until The Time Is Through

Học tiếng Anh qua bài hát Until The Time Is Through

Đây là chuyên đề chia sẻ video học tiếng Anh qua các bài hát, và…

Top