Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Chuyển chương trình từ lệnh if else sang switch case
Cần 5 bạn đang học CNTT dịch tutorials từ trang W3School, nhuận bút 20k - 40k / bài. Chi tiết liên hệ Zalo: 0979306603.

PHP - Chuyển chương trình từ lệnh if else sang switch case

Áp dụng kiến thức đã học hãy chuyển bài tập kiểm tra số chia hết cho 7 ở bài if else sang lệnh switch case. Lưu ý là đề bài y chang nhau, chỉ là thay cách giải từ lệnh if else sang lệnh switch case.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Lệnh if else
$number = 1990;
 
if ($number % 7 == 0){
  echo "$number chia hết cho 7";
}
else {
  echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
}

Lệnh switch case
$number = 1990;

$mod = $number % 7;

switch ($mod){
  case 0 :
    echo "$number chia hết cho 7";
    break;
  default :
    echo "$number KHÔNG chia hết cho 7";
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Chuyển chương trình từ lệnh if else sang switch case

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP