REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ErrorMessage trong ReactJS

Trong ReactJS, Conditional Rendering (Hiển thị có điều kiện) cho phép chúng ta điều chỉnh việc hiển thị các phần tử dựa trên điều kiện nào đó. Trong bài tập này, mình sẽ thực hành với một ví dụ về Conditional Rendering : Hiển thị thông báo lỗi.

ErrorMessage trong ReactJS

Mình sẽ tạo một component ErrorMessage để hiển thị một thông báo lỗi dựa trên một biến hasError.

Bước 1: Tạo Component ErrorMessage

Trong thư mục src, tạo một file mới có tên là ErrorMessage.js. File này sẽ chứa component ErrorMessage.

ErrorMessage.js

import React from 'react';
import './ErrorMessage.css'; // Import CSS file

const ErrorMessage = ({ hasError }) => {
 return hasError ? <div className="error-message">An error occurred!</div> : null;
};

export default ErrorMessage;

Bước 2: Tạo File CSS cho ErrorMessage

Tạo một file CSS để định dạng phong cách của component ErrorMessage.

ErrorMessage.css

.error-message {
 color: #ff0000; /* Màu đỏ */
 font-weight: bold;
}

Bước 3: Sử dụng Component ErrorMessage trong App

Sửa nội dung file src/App.js để sử dụng component ErrorMessage.

App.js

import React, { useState } from 'react';
import ErrorMessage from './ErrorMessage';

function App() {
 const [hasError, setHasError] = useState(false);

 // Function to simulate error
 const simulateError = () => {
  setHasError(true);
 };

 return (
  <div className="App">
   <h1>React Error Handling Exercise</h1>
   <button onClick={simulateError}>Simulate Error</button>
   <ErrorMessage hasError={hasError} />
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng React

Quay lại terminal và chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng React:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem ứng dụng của bạn. Bạn sẽ thấy một nút "Simulate Error". Khi bạn nhấp vào nút này, thông báo lỗi "An error occurred!" sẽ xuất hiện.

z5186092783871 68723456f5a86c5b76659d2b3e18659f jpg

z5186093599955 c10449310f9cc92ccc2f47d7ebbe8612 jpg

Kết bài:

Trong bài tập "Error Message nâng cao" này, mình đã tạo một component để hiển thị thông báo lỗi dựa trên giá trị của biến hasError. Điều này giúp chúng ta quản lý và hiển thị thông báo lỗi một cách dễ dàng trong ứng dụng React của mình. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng của ReactJS để nâng cao kỹ năng lập trình của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top