Home > Java > Các hàm Java > Phương thức clear() trong HashMap Java

Phương thức clear() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clear() trong HaspMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để loại bỏ tất cả các cặp key/value khỏi hashmap (bảng băm).

Phương thức clear() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức clear() trong HaspMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.clear()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Phương thức clear() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó thực hiện các thay đổi đối với hashmap.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {One=1, Two=2, Three=3}, bây giờ sử dụng phương thức clear() để xóa các cá thể trong hashmap.

hashmap.clear();

Cách dùng phương thức clear() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức clear() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo một hashmap rồi thêm các cặp key/value bằng phương thức put(). Sau đó sử dụng phương thức clear() để xóa các cặp key/value vừa mới thêm.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap numbers
  HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào hashmap
  numbers.put("One", 1);
  numbers.put("Two", 2);
  numbers.put("Three", 3);
  System.out.println("HashMap: " + numbers);

  //xóa tất cả các cá thể trong hashmap
  numbers.clear();
  System.out.println("HashMap sau khi xóa: " + numbers);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clear 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clear() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP