java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức put() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức put() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thêm một cá thể (key/value) vào hashmap.

Phương thức put() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức put() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.put(K key, V value)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • value- giá trị đã chỉ định.
 • key- khóa được chỉ định.

Phương thức trả về:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nếu khóa đã được liên kết với bất kỳ giá trị nào, trả về giá trị được liên kết trước đó.
 • Nếu khóa không được liên kết với bất kỳ giá trị nào, trả về null.

*Lưu ý: Nếu trước đó khóa được liên kết với giá trị null, thì phương thức cũng trả về giá trị null.

Quảng cáo

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {} là một hashmap trống. Bây giờ sẽ sử dụng phương thức put() để thêm các cặp key/value cho nó.

hashmap.put("Java", 14);

Như vậy sau khi thêm thì hashmap : {"Java=14"}.

Cách dùng phương thức put() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức put() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap và sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho nó.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap languages
  HashMap<String, Integer> languages = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho hashmap
  languages.put("Java", 14);
  languages.put("Python", 3);
  languages.put("JavaScript", 1);
  // hiển thị các hashmap sau khi thêm
  System.out.println("\n\nHashMap: " + languages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

pup 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức put() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top