CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức put() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức put() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thêm một cá thể (key/value) vào hashmap.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức put() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức put() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.put(K key, V value)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • value- giá trị đã chỉ định.
 • key- khóa được chỉ định.

Phương thức trả về:

 • Nếu khóa đã được liên kết với bất kỳ giá trị nào, trả về giá trị được liên kết trước đó.
 • Nếu khóa không được liên kết với bất kỳ giá trị nào, trả về null.

*Lưu ý: Nếu trước đó khóa được liên kết với giá trị null, thì phương thức cũng trả về giá trị null.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {} là một hashmap trống. Bây giờ sẽ sử dụng phương thức put() để thêm các cặp key/value cho nó.

hashmap.put("Java", 14);

Như vậy sau khi thêm thì hashmap : {"Java=14"}.

Cách dùng phương thức put() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức put() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap và sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho nó.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap languages
  HashMap<String, Integer> languages = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho hashmap
  languages.put("Java", 14);
  languages.put("Python", 3);
  languages.put("JavaScript", 1);
  // hiển thị các hashmap sau khi thêm
  System.out.println("\n\nHashMap: " + languages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

pup 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức put() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top