Home > Java > Các hàm Java > Phương thức size() trong HashMap Java

Phương thức size() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức size() trong HasMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về số lượng cặp key/value trong hashmap.

Phương thức size() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức size() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.size()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Phương thức trả về số lượng cặp key/value.

Ví dụ: chúng ta có hashmap : {One=1, Two=2, Three=3}, bây giờ sử dụng phương thức size() để xem hashmap có số lượng bao nhiêu cá thể.

hashmap.size();
// ->> kết quả sẽ bằng 3

Cách dùng phương thức size() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức size() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi thêm các cá thể cho nó bằng phương thức put(). Sau đó sử dụng phương thức size() để trả về số lượng phần tử của hashmap.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap tên countries
  HashMap<String, String> countries = new HashMap<>();

  // thêm các cá thể cho hashmap bằng phương thức put()
  countries.put("USA", "Washington");
  countries.put("UK", "London");
  countries.put("Canada", "Ottawa");
  System.out.println("HashMap: " + countries);

  // sử dụng phương thức size() để lấy số lượng của hashmap rồi gán cho biến size
  int size = countries.size();
  System.out.println("Số lượng phần tử trong hashmap: " + size);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

size 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức size() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP