Home > Java > Các hàm Java > Phương thức remove() trong HashMap Java

Phương thức remove() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức remove() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để xóa một cặp key/value khỏi hashmap.

Phương thức remove() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức remove() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.remove(Object key, Object value);

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - loại bỏ cá thể được chỉ định bởi key này.
 • value (option) - chỉ xóa cá thể nếu key được chỉ định tới giá trị này.

Phương thức trả về:

 • Giá trị trước đó được liên kết với khóa được chỉ định.
 • True nếu cá thể bị xóa.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {"1=Java", "2=C", "3=Python"}, bây giờ sử dụng phương thức remove() để xóa cá thể "2=C" khỏi hashmap.

hashmap.remove(1, "Java");
//hoặc
hashmap.remove(1);

Cách dùng phương thức remove() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức remove() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap với các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức remove() để xóa một cá thể bất kì.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  // thêm các cá thể cho hashmap bằng phương thức put()
  languages.put(1, "Python");
  languages.put(2, "C");
  languages.put(3, "Java");
  System.out.println("Các cá thể trong languages: " + languages);
  // remove cá thể có key = 2 khỏi languages
  languages.remove(2); // trả về C
  System.out.println("languages sau khi xóa: " + languages);
  
  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

remove 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức remove() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP