Home > Java > Các hàm Java > Phương thức keySet() trong HashMap Java

Phương thức keySet() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức keySet() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về dạng một tập hợp các key dưới chế độ view trong hashmap.

Chế độ view chỉ hiển thị tất cả các key của hashmap dưới dạng một tập hợp. Chế độ view không chứa các key thực tế.

Phương thức keySet() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức keySet() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.keySet()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Phương thức trả về tập các key trong hashmap dưới chế độ view.

Ví dụ: chúng ta có hashmap : {"1=Java", "2=C", "3=Python"}. Bây giờ sử dụng phương thức keySet() để xem các key trong hashmap.

hashmap.keySet();
// ->>> kết quả: [1, 2, 3]

Cách dùng phương thức keySet() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức keySet() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo mồ hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể. Sau đó sử dụng phương thức keySet() để lấy các key dưới chế độ view.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một hashmap prices
  HashMap<String, Integer> prices = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho prices
  prices.put("Shoes", 200);
  prices.put("Bag", 300);
  prices.put("Pant", 150);
  System.out.println("\n\nCác sản phẩm bao gồm: " + prices);

  // trả về các key dưới chế độ view
  System.out.println("Các key bao gồm: " + prices.keySet());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

keyset 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức keySet() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP