CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức isEmpty() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong HaspMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức isEmpty() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức isEmpty() trong HaspMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.isEmpty()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu hashmap không chứa bất kỳ cặp key/value.
 • Trả về false nếu hashmap chứa các cặp key/value.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {One=1, Two=2, Three=3}. Bây giờ sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

hashmap.isEmpty();

Cách dùng phương thức isEmpty() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức isEmpty() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap, sau đó sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một hashmap và không thêm cá thể nào cả
  HashMap<String, Integer> languages = new HashMap<>();
  System.out.println("HashMap vừa tạo: " + languages);
  // sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra hashmap vừa tạo có trống không.
  boolean result = languages.isEmpty(); // true
  System.out.println("HashMap có trống hay không? " + result);

  //Bây giờ sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào hashmap
  languages.put("Python", 1);
  languages.put("Java", 14);
  System.out.println("Hashmap sau khi thêm: " + languages);

  // sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra hashmap vừa tạo có trống không.
  result = languages.isEmpty(); // false
  System.out.println("Hashmap có trống hay không? " + result);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top