Home > Java > Các hàm Java > Phương thức isEmpty() trong HashMap Java

Phương thức isEmpty() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong HaspMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

Phương thức isEmpty() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức isEmpty() trong HaspMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.isEmpty()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Phương thức trả về:

 • Trả về true nếu hashmap không chứa bất kỳ cặp key/value.
 • Trả về false nếu hashmap chứa các cặp key/value.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {One=1, Two=2, Three=3}. Bây giờ sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

hashmap.isEmpty();

Cách dùng phương thức isEmpty() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức isEmpty() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap, sau đó sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra xem hashmap có trống hay không.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một hashmap và không thêm cá thể nào cả
  HashMap<String, Integer> languages = new HashMap<>();
  System.out.println("HashMap vừa tạo: " + languages);
  // sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra hashmap vừa tạo có trống không.
  boolean result = languages.isEmpty(); // true
  System.out.println("HashMap có trống hay không? " + result);

  //Bây giờ sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào hashmap
  languages.put("Python", 1);
  languages.put("Java", 14);
  System.out.println("Hashmap sau khi thêm: " + languages);

  // sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra hashmap vừa tạo có trống không.
  result = languages.isEmpty(); // false
  System.out.println("Hashmap có trống hay không? " + result);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP