CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thực hiện một hành động lên tất cả các cá thể trong hashmap và làm thay đổi chúng.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp phương thức forEach() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.forEach(BiConsumer<K, V> action)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi cá thể của hashmap.

Phương thức forEach() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó nó sẽ làm thay đổi tất cả các cá thể trong hashmap.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {Java=1", "C=2", "Python=3}. Bây giờ sử dụng phương thức forEach() để bình phương value của tất cả các cá thể trong hashmap.

hashmap.forEach((key, value) -> {
   value = value * value;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap : {Java=1", "C=4", "Python=9}.

Cách dùng phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức forEach() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất điịnh. Sau đó sử dụng phương thức forEach() để tính value sau khi giảm 10% và hiển thị ra value mới.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap tên prices
  HashMap<String, Integer> prices = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho prices
  prices.put("Shoes", 200);
  prices.put("Bag", 300);
  prices.put("Pant", 150);
  System.out.println("\n\nGiá ban đầu của các sản phẩm: " + prices);

  System.out.print("Giá sau khi giảm giá 10%: ");
  // tính 10% value của các cá thể rồi cộng với value ban đầu
  prices.forEach((key, value) -> {
   value = value - value * 10/100;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top