CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức forEach() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thực hiện một hành động lên tất cả các cá thể trong hashmap và làm thay đổi chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức forEach() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức forEach() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.forEach(BiConsumer<K, V> action)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • action - các hành động được thực hiện trên mỗi cá thể của hashmap.

Phương thức forEach() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó nó sẽ làm thay đổi tất cả các cá thể trong hashmap.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {Java=1", "C=2", "Python=3}. Bây giờ sử dụng phương thức forEach() để bình phương value của tất cả các cá thể trong hashmap.

hashmap.forEach((key, value) -> {
   value = value * value;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap : {Java=1", "C=4", "Python=9}.

Cách dùng phương thức forEach() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức forEach() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất điịnh. Sau đó sử dụng phương thức forEach() để tính value sau khi giảm 10% và hiển thị ra value mới.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap tên prices
  HashMap<String, Integer> prices = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho prices
  prices.put("Shoes", 200);
  prices.put("Bag", 300);
  prices.put("Pant", 150);
  System.out.println("\n\nGiá ban đầu của các sản phẩm: " + prices);

  System.out.print("Giá sau khi giảm giá 10%: ");
  // tính 10% value của các cá thể rồi cộng với value ban đầu
  prices.forEach((key, value) -> {
   value = value - value * 10/100;
   System.out.print(key + "=" + value + " ");
  });

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

foreach 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức forEach() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top