CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức clone() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức clone() trong HaspMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tạo một bản shallow copy của hashmap và trả về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Shallow copy có nghĩa là các key và value không được sao chép. Thay vào đó, các tham chiếu đến key/value được sao chép.

Phương thức clone() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức clone() trong HaspMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

hashmap.clone()

Ở đây, hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.

Phương thức trả về bản copy của các cá thể HashMap (object).

Ví dụ: chúng ta có một hashmap cloneLanguages : {"Java=13", "C/C++=15"}, bây giờ sử dụng phương thức clone() để tạo một bản shallow copy của hashmap.

cloneLanguages.clone();

Cách dùng phương thức clone() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức clone() để minh họa cho cách dùng của nó.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // tạo một hashmap tên languages
  HashMap<String, Integer> languages = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào hashmap
  languages.put("Java", 14);
  languages.put("Python", 3);
  languages.put("JavaScript", 1);
  System.out.println("\n\nHashMap: " + languages);

  // sử dụng phương thức clone() để tạo một bản shallow copy của languages
  HashMap<String, Integer> cloneLanguages = (HashMap<String, Integer>)languages.clone();
  System.out.println("Cloned HashMap: " + cloneLanguages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

clone 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức clone() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top