CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức putAll() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức putAll() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để chèn các cặp key/value của hashmap này vào hashmap khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức putAll() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức putAll() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.putAll(Map m)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • Map - chứa các cặp key/value sẽ được thêm vào.

Phương thức putAll() không trả về bất kỳ giá trị nào mà chỉ chèn các cặp key/value của hashmap này vào hashmap khác.

Ví dụ: chúng ta có hai hashmap hash1 : {"Java=1", "C=2"} và hash2 : {"Python=3", "Javascript=4"}. Bây giờ sử dụng phương thức putAll() để thêm các cá thể trong hash2 vào hash1.

hash1.putAll(hash2);

Sau khi thêm thì bây giờ hash1 : {"Java=1", "C=2", "Python=3", "Javascript=4"}.

Cách dùng phương thức putAll() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức putAll() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo hai hashmap khác nhau là primeNumbers và numbers với các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức puttAll() để thêm các cá thể trong primeNumbers và numbers.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một hashmap tên primeNumbers
  HashMap<String, Integer> primeNumbers = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho primeNumbers
  primeNumbers.put("Two", 2);
  primeNumbers.put("Three", 3);
  System.out.println("\n\nCác cá thể trong primeNumbers: " + primeNumbers);

  // khai báo một hashmap tên numbers
  HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho primeNumbers
  numbers.put("One", 1);
  numbers.put("Five", 5);
  System.out.println("Các cá thể trong numbers: " + primeNumbers);

  // thêm tất cả các cá thể ở primeNumbers vào numbers
  numbers.putAll(primeNumbers);
  System.out.println("Các cá thể trong numbers sau khi thêm: " + numbers);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

putall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức putAll() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top