Home > Java > Các hàm Java > Phương thức putAll() trong HashMap Java

Phương thức putAll() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức putAll() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để chèn các cặp key/value của hashmap này vào hashmap khác.

Phương thức putAll() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức putAll() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.putAll(Map m)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • Map - chứa các cặp key/value sẽ được thêm vào.

Phương thức putAll() không trả về bất kỳ giá trị nào mà chỉ chèn các cặp key/value của hashmap này vào hashmap khác.

Ví dụ: chúng ta có hai hashmap hash1 : {"Java=1", "C=2"} và hash2 : {"Python=3", "Javascript=4"}. Bây giờ sử dụng phương thức putAll() để thêm các cá thể trong hash2 vào hash1.

hash1.putAll(hash2);

Sau khi thêm thì bây giờ hash1 : {"Java=1", "C=2", "Python=3", "Javascript=4"}.

Cách dùng phương thức putAll() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức putAll() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo hai hashmap khác nhau là primeNumbers và numbers với các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức puttAll() để thêm các cá thể trong primeNumbers và numbers.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một hashmap tên primeNumbers
  HashMap<String, Integer> primeNumbers = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho primeNumbers
  primeNumbers.put("Two", 2);
  primeNumbers.put("Three", 3);
  System.out.println("\n\nCác cá thể trong primeNumbers: " + primeNumbers);

  // khai báo một hashmap tên numbers
  HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho primeNumbers
  numbers.put("One", 1);
  numbers.put("Five", 5);
  System.out.println("Các cá thể trong numbers: " + primeNumbers);

  // thêm tất cả các cá thể ở primeNumbers vào numbers
  numbers.putAll(primeNumbers);
  System.out.println("Các cá thể trong numbers sau khi thêm: " + numbers);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

putall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức putAll() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP