Home > Java > Các hàm Java > Phương thức containsValue() HashMap Java

Phương thức containsValue() HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsValue() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem value của một hay nhiều cá thể có tồn tại trong hashmap hay không.

Phương thức containsValue() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức containsValue() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.containsValue(Object value)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • value - giá trị có trong một hoặc nhiều cá thể trong hashmap.

Phương thức trả về:

 • True nếu có giá trị được chỉ định.
 • False nếu không có giá trị được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {"Java=3", "C=4", "Python=3"}, bây giờ kiểm tra xem value 3 có nằm trong cá thể nào trong hashmap hay không.

hashmap.containsValue(3);
//->>>>true

Cách dùng phương thức containsValue() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức containsValue() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức containsValue() để kiểm tra một value bất kì có tồn tại tại trong hashmap hay không.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào languages
  languages.put(1, "Python");
  languages.put(2, "Java");
  languages.put(3, "JS");
  System.out.println("Các cá thể trong languages: " + languages);

  // kiểm tra xem value "Java" có trong languages hay không
  if(languages.containsValue("Java")) {
   System.out.println("->>> 'Java' có trong languages.");
  }

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containsvalue 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsValue() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP