Home > Java > Các hàm Java > Phương thức replace() trong HashMap Java

Phương thức replace() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replace() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế value của một key chỉ định bằng một value khác.

Phương thức replace() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức replace() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.replace(K key, V oldValue, V newValue)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - key của cá thể sẽ được thay thế.
 • oldValue (option) - giá trị bị thay thế trong cá thể.
 • newValue - gia trị sẽ thay thế oldValue.

Phương thức trả về:

 • Giá trị trước đó được liên kết với key được chỉ định, nếu tham số tùy chọn oldValue không có.
 • True nếu có tham số tùy chọn oldValue.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap : {"Java=3", "C=4", "Python=5"}, bây giờ thay thế value 3 của key "Java" bằng value 7.

hashmap.replace("Java", 3, 7);

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap : {"Java=7", "C=4", "Python=5"}.

Cách dùng phương thức replace() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức replace() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hash rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức replace() để thay thế value của một key bằng một value bất kì.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Khai báo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các các thể vào languages
  languages.put(1, "Python");
  languages.put(2, "English");
  languages.put(3, "JavaScript");
  System.out.println("Các cá thể trong languages: " + languages);

  // thay thế value "Java" cho key 2
  String value = languages.replace(2, "Java");
  System.out.println("Value đã thay thế: " + value);
  System.out.println("languages sau khi thay thế: " + languages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replace 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức replace() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP