Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức containsKey() HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsKey() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra key của một các thể có tồn tại trong hashmap hay không.

Phương thức containsKey() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Quảng cáo

Cú pháp phương thức containsKey() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.containsKey(Object key)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - key cần kiểm tra trong hashmap

Phương thức trả về:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • True nếu key nằm trong một cá thể nào đó trong hashmap.
 • False nếu key không nằm trong một cá thể nào trong hashmap.

Ví dụ: chúng ta có hashmasp : {"Java=2", "Python=3"}, bây giờ kiểm tra xem key "Java" có nằm trong hashmap hay không.

Quảng cáo

hashmap.containsKey("Java");
//->>> true

Cách dùng phương thức containsKey() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức containsKey() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap và khởi tạo cho nó các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức containsKey() để kiểm tra một key bất kì xem có trong hashmap hay không.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap details
  HashMap<String, String> details = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào details
  details.put("Name", "Programiz");
  details.put("Domain", "programiz.com");
  details.put("Location", "Nepal");
  System.out.println("Các cá thể trong details: \n" + details);

  // kiểm tra xem key "Domain" có trong details hay không
  if(details.containsKey("Domain")) {
   System.out.println("->>> Domain có trong HashMap details.");
  }

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containskey 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsKey() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top