CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức containsKey() HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức containsKey() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra key của một các thể có tồn tại trong hashmap hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức containsKey() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức containsKey() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.containsKey(Object key)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • key - key cần kiểm tra trong hashmap

Phương thức trả về:

 • True nếu key nằm trong một cá thể nào đó trong hashmap.
 • False nếu key không nằm trong một cá thể nào trong hashmap.

Ví dụ: chúng ta có hashmasp : {"Java=2", "Python=3"}, bây giờ kiểm tra xem key "Java" có nằm trong hashmap hay không.

hashmap.containsKey("Java");
//->>> true

Cách dùng phương thức containsKey() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức containsKey() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap và khởi tạo cho nó các cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức containsKey() để kiểm tra một key bất kì xem có trong hashmap hay không.

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một hashmap details
  HashMap<String, String> details = new HashMap<>();
  // sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể vào details
  details.put("Name", "Programiz");
  details.put("Domain", "programiz.com");
  details.put("Location", "Nepal");
  System.out.println("Các cá thể trong details: \n" + details);

  // kiểm tra xem key "Domain" có trong details hay không
  if(details.containsKey("Domain")) {
   System.out.println("->>> Domain có trong HashMap details.");
  }

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

containskey 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức containsKey() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top