Home > Java > Các hàm Java > Phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức replaceAll() trong HashMap Java. Đây là một phương thức được sử dụng để thay thế tất cả các cá thể trong hashmap bằng kết quả từ một hàm được chỉ định.

Ví dụ như chúng ta muốn thay thế value của tất cả các cá thể thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase(). Khi đó ta sẽ sử dụng phương thức replaceAll() để làm điều này.

Phương thức replaceAll() là phương thức có sẵn trong thư viện HashMap, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.util.HashMap;

Cú pháp phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

hashmap.replaceAll(Bifunction<K, V> function)

Trong đó:

 • hashmap là một đối tượng của lớp HashMap.
 • function - một hàm sẽ thực hiện với tất cả cá thể trong hashmap.

Phương thức replaceAll() không trả về bất kỳ giá trị nào. Thay vào đó, nó thay thế tất cả các giá trị của hashmap bằng các giá trị mới từ hàm.

Ví dụ: chúng ta có một hashmap numbers : {"5=1", "6=2", "7=3"}, bây giờ sử dụng phương thức replaceAll() để bình phương các key trong hashmap numbers.

numbers.replaceAll((key, value) -> key * key);

Như vậy sau khi chạy chương trình thì hashmap numbers : {"25=1", "36=2", "49=3"}.

Cách dùng phương thức replaceAll() trong HashMap Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức replaceAll() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai báo một hashmap rồi khởi tạo cho nó một số cá thể nhất định. Sau đó sử dụng phương thức replaceAll() để thay thế tất cả các value trong hashmap thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase().

import java.util.HashMap;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //Khai báo một hashmap languages
  HashMap<Integer, String> languages = new HashMap<>();
  //sử dụng phương thức put() để thêm các cá thể cho languages
  languages.put(1, "java");
  languages.put(2, "javascript");
  languages.put(3, "python");
  System.out.println("\n\nCác cá thể trong languages: " + languages);

  // thay thế tất cả các value trong languages thành chữ in hoa bằng hàm toUpperCase()
  languages.replaceAll((key, value) -> value.toUpperCase());
  System.out.println("Các cá thể trong languages sau khi thay thế: " + languages);

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

replaceall 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức replaceAll() trong HashMap Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong HashMap, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức clear() trong HashMap Java
Phương thức clone() trong HashMap Java
Phương thức isEmpty() trong HashMap Java
Phương thức size() trong HashMap Java
Phương thức put() trong HashMap Java
Phương thức putAll() trong HashMap Java
Phương thức remove() trong HashMap Java
Phương thức containsKey() HashMap Java
Phương thức containsValue() HashMap Java
Phương thức replace() trong HashMap Java
Phương thức replaceAll() trong HashMap Java
Phương thức get() trong HashMap Java
Phương thức forEach() trong HashMap Java
Phương thức keySet() trong HashMap Java
Phương thức values() trong HashMap Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP