CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm clearerr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm clearerr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để báo lỗi cho Stream (luồng).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm clearerr() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm clearerr() trong C / C++

Trong lập trình C, hàm clearerr() được sử dụng để xóa end-of-file (phần cuối của file) và chỉ, báo lỗi cho Stream (luồng) đã cho.

Hàm clearr () nhận một tham số là con trỏ đến một đối tượng FILE để xác định luồng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

void clearerr(FILE *stream);

Trong đó:

 • stream là một con trỏ đến File cần xác định stream.

Hàm không trả về bất kỳ giá trị nào.

Ví dụ:

clearerr("file.txt");

Cách dùng hàm clearerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm clearerr().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 int ch;
 FILE* fp;
 //tạo một file mới tên là file.txt để ghi nội dung
 fp = fopen("file.txt","w");
 //nếu có lỗi thì in ra thông báo
 if(fp)
 {
   ch = getc(fp);
   if(ferror(fp))
   {
     cout << "Đã xảy ra lỗi" << endl;
     //sử dụng hàm clearerr() để chỉ ra lỗi
     clearerr (fp);
   }
 }
 //nếu không có lỗi thì thông báo cho người dùng
 if(!ferror(fp))
   cout << "Đã đặt lại lỗi";
 fclose (fp);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clearerr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clearerr() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top