CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm putchar() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cutchar() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào stdout.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cutchar() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm clearerr() trong C / C++

Hàm putchar() được sử dụng để ghi một ký tự vào stdout. Nó nhận một đối số là số nguyên để ghi vào hàm stdout. Số nguyên được chuyển đổi thành ký tự không dấu và được ghi vào tệp.

Lệnh gọi putchar(ch) tương đương với putc(ch, stdout).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp:

int putchar(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự được viết.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm putchar() trả về ký tự được đại diện bởi ch.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF

Ví dụ: Mình sẽ thực hiện sử dụng hàm putchar() để ghi kí tự ' t ' ra màn hình.

putchar('t');

Cách dùng hàm clearerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm clearerr().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //mình sẽ sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm putchar() để in ra các ký tự tương đương từ 48 đến 58
 for (int i=48; i<58; i++)
  {
   /* viết kí tự tương đương */
   putchar(i);
   putchar(' ');
  }
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

putchar 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clearerr() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top