Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm putchar() trong C / C++

Hàm putchar() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cutchar() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để ghi một ký tự vào stdout.

Hàm cutchar() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm clearerr() trong C / C++

Hàm putchar() được sử dụng để ghi một ký tự vào stdout. Nó nhận một đối số là số nguyên để ghi vào hàm stdout. Số nguyên được chuyển đổi thành ký tự không dấu và được ghi vào tệp.

Lệnh gọi putchar(ch) tương đương với putc(ch, stdout).

Cú pháp:

int putchar(int ch);

Trong đó:

 • ch là ký tự được viết.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm putchar() trả về ký tự được đại diện bởi ch.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF

Ví dụ: Mình sẽ thực hiện sử dụng hàm putchar() để ghi kí tự ' t ' ra màn hình.

putchar('t');

Cách dùng hàm clearerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm clearerr().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //mình sẽ sử dụng vòng lặp for kết hợp với hàm putchar() để in ra các ký tự tương đương từ 48 đến 58
 for (int i=48; i<58; i++)
  {
   /* viết kí tự tương đương */
   putchar(i);
   putchar(' ');
  }
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

putchar 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clearerr() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm clearerr() trong C / C++
Hàm fclose() trong C / C++
Hàm getc() trong C / C++
Hàm getchar() trong C / C++
Hàm gets() trong C / C++
Hàm printf() trong C / C++
Hàm putc() trong C / C++
Hàm fopen() trong C / C++
Hàm putchar() trong C / C++
Hàm puts() trong C / C++
Hàm scanf() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP