CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getchar() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getchar() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm getchar() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm getchar() trong C / C++

Hàm getchar() được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin thường là từ bàn phím, nó tương đương với hàm getc(stdin).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int getchar();

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm getchar() trả về ký tự đã nhập.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Ví dụ: Khi các bạn muốn người dùng nhập vào một ký tự nào đó, các bạn có thể sử dụng hàm getchar() kết hợp với cout để làm việc này.

cout << "Vui lòng nhập vào một ký tự: ";
getchar();

Như vậy khi chạy thì chương trình sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào từ bàn phím.

Cách dùng hàm getchar() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getchar().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c,i=0;
 char str[100];
 //sử dụng vòng lặp do..while kêt hợp với hàm getchar() để đọc và gán tất cả các ký tự vào biến str.
 //người dùng sẽ nhập các ký tự cho đến khi nhấn Enter thì vòng lặp do..while sẽ thoát
 cout << "Nhập ký tự, nhấn Enter để dừng\n";
 do
 {
  c = getchar();
  str[i] = c;
  i++;
 } while(c!='\n');
 cout <<"Các ký tự vừa nhập là: "<< str;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getchar 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getchar() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top