Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm getchar() trong C / C++

Hàm getchar() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getchar() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin.

Hàm getchar() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm getchar() trong C / C++

Hàm getchar() được sử dụng để đọc ký tự tiếp theo từ stdin thường là từ bàn phím, nó tương đương với hàm getc(stdin).

Cú pháp:

int getchar();

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm getchar() trả về ký tự đã nhập.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF.

Ví dụ: Khi các bạn muốn người dùng nhập vào một ký tự nào đó, các bạn có thể sử dụng hàm getchar() kết hợp với cout để làm việc này.

cout << "Vui lòng nhập vào một ký tự: ";
getchar();

Như vậy khi chạy thì chương trình sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào từ bàn phím.

Cách dùng hàm getchar() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getchar().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c,i=0;
 char str[100];
 //sử dụng vòng lặp do..while kêt hợp với hàm getchar() để đọc và gán tất cả các ký tự vào biến str.
 //người dùng sẽ nhập các ký tự cho đến khi nhấn Enter thì vòng lặp do..while sẽ thoát
 cout << "Nhập ký tự, nhấn Enter để dừng\n";
 do
 {
  c = getchar();
  str[i] = c;
  i++;
 } while(c!='\n');
 cout <<"Các ký tự vừa nhập là: "<< str;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getchar 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getchar() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm clearerr() trong C / C++
Hàm fclose() trong C / C++
Hàm getc() trong C / C++
Hàm getchar() trong C / C++
Hàm gets() trong C / C++
Hàm printf() trong C / C++
Hàm putc() trong C / C++
Hàm fopen() trong C / C++
Hàm putchar() trong C / C++
Hàm puts() trong C / C++
Hàm scanf() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP