CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fopen() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fopen() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để mở một tệp trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fopen() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fopen() trong C / C++

Hàm fopen() được sử dụng để mở một tệp trong C++. Nó nhận hai đối số là một file và một chỉ định để mở (w, r, w+, ...).

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

FILE* fopen (const char* filename, const char* mode);

Trong đó:

 • filename: Con trỏ đến chuỗi chứa tên tệp sẽ được mở.
 • mode: Con trỏ đến chuỗi chỉ định chế độ mà tệp được mở.

Các chế độ truy cập file:

Chế độ truy cập tệp Mô tả Nếu tệp tồn tại Nếu têp không tồn tại
r Mở tệp chế độ đọc Đọc từ đầu Lỗi
w Mở tệp chế độ ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a Mở tệp chế độ nối thêm Bắt đầu viết từ cuối Tạo tệp mới
r + Mở tệp chế độ đọc và ghi Đọc từ đầu Lỗi
w + Mở tệp chế độ đọc và ghi Xóa tất cả nội dung Tạo tệp mới
a + Mở tệp chế độ đọc và ghi Bắt đầu đọc từ cuối Tạo tệp mới

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm fopen() trả về một con trỏ đến đối tượng FILE điều khiển luồng tệp đã mở.
 • Khi thất bại, nó trả về một con trỏ null.

Ví dụ: Khi các bạn muốn tạo một tệp 'file.txt' với chế độ là r (mở mở tệp chế độ đọc).

fopen("file.txt", "r");

Cách dùng hàm fopen() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fopen().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //tạo một tệp file.txt với chế độ là w
 fp = fopen("file.txt", "w");
 char str[100] = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
 if (fp)
   {
	for(int i=0; i<strlen(str); i++) 
	  putc(str[i],fp);
   }
 fclose(fp);
  
 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Khi bạn chạy chương trình, nó sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào nhưng sẽ viết "Hello World!" vào tệp "file.txt".

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fopen() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top