CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm fclose() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fclose() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đóng stream đã cho.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm fclose() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fclose() trong C / C++

Hàm fclose() trong C++ được sử dụng để đóng file stream đã cho.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int fclose(FILE* stream);

Trong đó:

 • stream là tệp cần đóng.

Ví dụ:

fclose("file.txt");

Hàm fclose() nhận một đối số duy nhất, tất cả dữ liệu được lưu vào bộ đệm. Tất cả dữ liệu trong bộ đệm chưa đọc sẽ bị loại bỏ. Ngay cả khi thao tác không thành công, luồng cũng không còn được liên kết với tệp.

Hàm fclose() trả về:

 • 0 khi thành công.
 • EOF khi thất bại.

Cách dùng hàm fclose() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fclose(). Cụ thể mình sẽ tạo mới một file rồi sử dụng hàm fprintf() để ghi nội dung. Sau đó sử dụng hàm fclose() để đóng file.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 FILE *fp;
 //tạo một file mới để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 char str[20] = "Hello World!";
	
 if (fp == NULL)
   {
	 cout << "Lỗi khi mở tệp";
	 exit(1);
   }
 //sử dụng hàm fclose để đóng tệp
 fprintf(fp,"%s",str);
 fclose(fp);
 cout << "Đóng tệp thành công!!";

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fclose 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fclose() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top