Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm fclose() trong C / C++

Hàm fclose() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm fclose() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đóng stream đã cho.

Hàm fclose() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm fclose() trong C / C++

Hàm fclose() trong C++ được sử dụng để đóng file stream đã cho.

Cú pháp:

int fclose(FILE* stream);

Trong đó:

 • stream là tệp cần đóng.

Ví dụ:

fclose("file.txt");

Hàm fclose() nhận một đối số duy nhất, tất cả dữ liệu được lưu vào bộ đệm. Tất cả dữ liệu trong bộ đệm chưa đọc sẽ bị loại bỏ. Ngay cả khi thao tác không thành công, luồng cũng không còn được liên kết với tệp.

Hàm fclose() trả về:

 • 0 khi thành công.
 • EOF khi thất bại.

Cách dùng hàm fclose() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm fclose(). Cụ thể mình sẽ tạo mới một file rồi sử dụng hàm fprintf() để ghi nội dung. Sau đó sử dụng hàm fclose() để đóng file.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 FILE *fp;
 //tạo một file mới để ghi
 fp = fopen("file.txt","w");
 char str[20] = "Hello World!";
	
 if (fp == NULL)
   {
	 cout << "Lỗi khi mở tệp";
	 exit(1);
   }
 //sử dụng hàm fclose để đóng tệp
 fprintf(fp,"%s",str);
 fclose(fp);
 cout << "Đóng tệp thành công!!";

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

fclose 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm fclose() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm
Hàm clearerr() trong C / C++
Hàm fclose() trong C / C++
Hàm getc() trong C / C++
Hàm getchar() trong C / C++
Hàm gets() trong C / C++
Hàm printf() trong C / C++
Hàm putc() trong C / C++
Hàm fopen() trong C / C++
Hàm putchar() trong C / C++
Hàm puts() trong C / C++
Hàm scanf() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP