CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm scanf() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm scanf() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc dữ liệu từ stdin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm scanf() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm scanf() trong C / C++

Hàm scanf() đọc dữ liệu từ stdin và lưu trữ các giá trị vào các biến tương ứng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int scanf( const char* format, ... );

Trong đó:

 • format: Con trỏ đến một chuỗi ký tự kết thúc bằng null chỉ định cách đọc đầu vào. Nó bao gồm các từ định dạng bắt đầu bằng%.

Các chuỗi định dạng bao gồm:

 • Các ký tự không có khoảng trắng.
 • Ký tự khoảng trắng.
 • Đặc tả chuyển đổi.
  • Ký tự % ban đầu chỉ định phần đầu.
  • Một ' * ' tùy chọn được gọi là ký tự loại bỏ gán. Nếu ký tự này xuất hiện, scanf () không gán kết quả cho bất kỳ đối số nhận nào.
  • Mã định dạng chuyển đổi.
Định dạng chỉ định Mô tả
% In %
c Một ký tự hoặc nhiều ký tự
s Đối sánh các ký tự không có khoảng trắng liên tiếp.
d Một số nguyên thập phân
i Một số nguyên
o Một số nguyên bát phân không dấu
X hoặc x Một số nguyên thập lục phân không dấu
u Một số nguyên thập phân không có dấu
hoặc a, E hoặc e, F hoặc f, G hoặc g Một số dấu phẩy động
n Trả về số ký tự đã đọc cho đến nay

p

Một chuỗi ký tự được xác định triển khai xác định một con trỏ

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm scanf trả về số lượng đối số nhận được gán thành công.
 • Nếu lỗi đối sánh xảy ra trước khi đối số nhận đầu tiên được gán, trả về giá trị không.
 • Nếu lỗi đầu vào xảy ra trước khi đối số nhận đầu tiên được chỉ định, thì EOF được trả về.

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng hàm printf() kết hợp với hàm scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b.

int a,b;
printf("Nhập vào hai số a và b");
scanf("%d, %d",&a,&b)

Cách dùng hàm scanf() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm scanf().

Cụ thể mình sẽ sự dụng hàm scanf() và hàm printf() để yêu cầu người dùng nhập vào hai số. Sau đó tính tổng và in ra màn hình kết quả.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b,tong;
 //sử dụng hàm printf và scanf để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
 printf("Nhập vào số a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập vào số b: ");
 scanf("%d", &b);
 //tính tổng a và b rồi gán cho biến tong
 tong = a + b;
 //hiển thị kết quả ra màn hình bằng cách sử dụng hàm printf
 printf("Tổng hai số a và b là: %d",tong);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

scanf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm scanf() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Top