CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm scanf() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm scanf() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc dữ liệu từ stdin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm scanf() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm scanf() trong C / C++

Hàm scanf() đọc dữ liệu từ stdin và lưu trữ các giá trị vào các biến tương ứng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int scanf( const char* format, ... );

Trong đó:

 • format: Con trỏ đến một chuỗi ký tự kết thúc bằng null chỉ định cách đọc đầu vào. Nó bao gồm các từ định dạng bắt đầu bằng%.

Các chuỗi định dạng bao gồm:

 • Các ký tự không có khoảng trắng.
 • Ký tự khoảng trắng.
 • Đặc tả chuyển đổi.
  • Ký tự % ban đầu chỉ định phần đầu.
  • Một ' * ' tùy chọn được gọi là ký tự loại bỏ gán. Nếu ký tự này xuất hiện, scanf () không gán kết quả cho bất kỳ đối số nhận nào.
  • Mã định dạng chuyển đổi.
Định dạng chỉ định Mô tả
% In %
c Một ký tự hoặc nhiều ký tự
s Đối sánh các ký tự không có khoảng trắng liên tiếp.
d Một số nguyên thập phân
i Một số nguyên
o Một số nguyên bát phân không dấu
X hoặc x Một số nguyên thập lục phân không dấu
u Một số nguyên thập phân không có dấu
hoặc a, E hoặc e, F hoặc f, G hoặc g Một số dấu phẩy động
n Trả về số ký tự đã đọc cho đến nay

p

Một chuỗi ký tự được xác định triển khai xác định một con trỏ

Hàm trả về:

 • Nếu thành công, hàm scanf trả về số lượng đối số nhận được gán thành công.
 • Nếu lỗi đối sánh xảy ra trước khi đối số nhận đầu tiên được gán, trả về giá trị không.
 • Nếu lỗi đầu vào xảy ra trước khi đối số nhận đầu tiên được chỉ định, thì EOF được trả về.

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng hàm printf() kết hợp với hàm scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b.

int a,b;
printf("Nhập vào hai số a và b");
scanf("%d, %d",&a,&b)

Cách dùng hàm scanf() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm scanf().

Cụ thể mình sẽ sự dụng hàm scanf() và hàm printf() để yêu cầu người dùng nhập vào hai số. Sau đó tính tổng và in ra màn hình kết quả.

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b,tong;
 //sử dụng hàm printf và scanf để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b
 printf("Nhập vào số a: ");
 scanf("%d", &a);
 printf("Nhập vào số b: ");
 scanf("%d", &b);
 //tính tổng a và b rồi gán cho biến tong
 tong = a + b;
 //hiển thị kết quả ra màn hình bằng cách sử dụng hàm printf
 printf("Tổng hai số a và b là: %d",tong);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

scanf 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm scanf() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top