CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm puts() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm puts() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để viết một chuỗi vào stdout.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm puts() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm clearerr() trong C / C++

Hàm puts() nhận một chuỗi str kết thúc bằng null làm đối số của nó và ghi nó vào stdout. Lệnh gọi puts() tương đương với lệnh fputc() lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int puts(const char *str);

Trong đó:

 • str: Chuỗi được viết.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm puts() trả về một số nguyên không âm.
 • Khi thất bại, nó trả về EOF

Ví dụ: Mình sẽ sử dụng hàm puts để viết một dòng nội dung "Welcome to Freetuts.net" vào stdout.

put("Welcome to Freetuts.net");

Cách dùng hàm clearerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm clearerr().

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;
int main() {
 //Trong trường hợp này mình tạo một biến str với nội dung nhất định, sau đó truyền biến vào hàm puts()
 char str1[] = "Xin chào các bạn !!!";
 puts(str1);
 //trong trường hopwh này mình truyền trực tiếp nội dung vào trong hàm puts
 // ->> và kết quả đều được hiển thị ra màn hình
 puts("Freetuts.net");

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

puts 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clearerr() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top