CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm gets() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm gets() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc các ký tự từ stdin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm gets() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm gets() trong C / C++

Hàm gets() được sử dụng để đọc các ký tự từ stdin và lưu trữ chúng cho đến khi tìm thấy ký tự dòng mới. Hàm get () không cung cấp hỗ trợ để ngăn chặn tràn bộ đệm nếu chuỗi đầu vào lớn.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* gets(char* str);

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến một mảng ký tự lưu trữ các ký tự từ stdin.

Hàm trả về:

 • Khi thành công, hàm gets() trả về str.
 • Khi thất bại, nó trả về null.

Ví dụ: khi chúng ta muốn yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên thì có thể sử dụng hàm gets() kết hợp với cout.

char str[100];
cout << "Nhập vào họ tên của bạn: ";
gets(str);

Như vậy là khi chạy thì chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập vào từ bàn phím.

Cách dùng hàm gets() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm gets().

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo biến str để lưu các ký tự được nhập từ bàn phím
 char str[100];
 //sử dụng hàm cout kết hợp với hàm gets() để yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi
 cout << "Nhập vào một chuỗi: ";
 gets(str);
 //in ra chuỗi vừa nhập
 cout << "Bạn vừa nhập: " << str;

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

gets 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm gets() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top