Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
c language jpg Các hàm C / C++

Quảng cáo

Hàm getc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự từ luồng đã cho.

Hàm getc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Quảng cáo

Cú pháp hàm getc() trong C / C++

Hàm getc() trong C++ đọc ký tự tiếp theo từ luồng đầu vào đã cho. Nó có thể được thực hiện dưới dạng macro.

Cú pháp:

int getc(FILE* stream);

Hàm getc () nhận một luồng tệp làm đối số của nó và trả về ký tự tiếp theo từ luồng đã cho dưới dạng một kiểu số nguyên.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó:

Quảng cáo

 • stream là file để đọc ký tự.

Ví dụ:

getc("file.txt");//'file.txt' là tên file mà bạn cần đọc

Giá trị của hàm trả về:

 • Khi thành công hàm getc() trả về ký tự đã đọc.
 • Khi thất bại nó trả về EOF.

Cách dùng hàm getc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getc().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo file để đọc
 fp = fopen("file.txt","r");//ở đây 'file.txt' có nội dung là "Hello World!"
 //sử dụng hàm getc để đọc file
 if (fp)
 {
  while(feof(fp) == 0)
   {
    c = getc(fp);
    putchar(c);
   }
 }
 else
  perror("File opening failed");
 //sử dụng hàm fclose để đóng file 
 fclose(fp);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getc 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Danh sách các hàm

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top