CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getc() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm getc() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để đọc ký tự từ luồng đã cho.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm getc() là hàm có sẵn trong thư viện cstdio, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdio>.

Cú pháp hàm getc() trong C / C++

Hàm getc() trong C++ đọc ký tự tiếp theo từ luồng đầu vào đã cho. Nó có thể được thực hiện dưới dạng macro.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int getc(FILE* stream);

Hàm getc () nhận một luồng tệp làm đối số của nó và trả về ký tự tiếp theo từ luồng đã cho dưới dạng một kiểu số nguyên.

Trong đó:

 • stream là file để đọc ký tự.

Ví dụ:

getc("file.txt");//'file.txt' là tên file mà bạn cần đọc

Giá trị của hàm trả về:

 • Khi thành công hàm getc() trả về ký tự đã đọc.
 • Khi thất bại nó trả về EOF.

Cách dùng hàm getc() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ minh họa cho cách sử dụng hàm getc().

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
 int c;
 FILE *fp;
 //sử dụng hàm fopen tạo file để đọc
 fp = fopen("file.txt","r");//ở đây 'file.txt' có nội dung là "Hello World!"
 //sử dụng hàm getc để đọc file
 if (fp)
 {
  while(feof(fp) == 0)
   {
    c = getc(fp);
    putchar(c);
   }
 }
 else
  perror("File opening failed");
 //sử dụng hàm fclose để đóng file 
 fclose(fp);

 cout<<"\n----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

getc 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm getc() trong C / C++. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các hàm khác trong thư viện cstdio, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top