CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm kiếm một ký tự trong một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm memchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm memchr() trong C++ được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một số ký tự nhất định.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const void* memchr( const void* ptr, int ch, size_t count );
void* memchr( void* ptr, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • ptr: Con trỏ tới đối tượng cần tìm.
 • ch: Ký tự cần tìm.
 • count: Số ký tự được tìm kiếm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm memchr () trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự, nếu không trả về con trỏ null.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dùng là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm memchr() để tìm ký tự 'm' trong 15 ký tự đầu tiên của chuỗi.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến ptr với nội dung là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char ptr[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khai báo một biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //count là số ký tự cho phép tìm kiếm trong chuỗi
 int count = 15;
 //nếu tìm thấy ký tự trong chuỗi thì thông báo cho người dùng biết là đã tìm thấy
 if (memchr(ptr,ch, count))
   cout <<"Ký tự "<< ch << " có xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";
 //ngược lại sẽ thông báo là không tìm thấy  
 else
   cout <<"Ký tự "<<ch << " không xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top