Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm memchr() trong C / C++

Hàm memchr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm kiếm một ký tự trong một chuỗi.

Hàm memchr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memchr() trong C / C++

Hàm memchr() trong C++ được sử dụng để tìm kiếm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự trong một số ký tự nhất định.

Cú pháp:

const void* memchr( const void* ptr, int ch, size_t count );
void* memchr( void* ptr, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • ptr: Con trỏ tới đối tượng cần tìm.
 • ch: Ký tự cần tìm.
 • count: Số ký tự được tìm kiếm.

Nếu ký tự được tìm thấy, hàm memchr () trả về một con trỏ đến vị trí của ký tự, nếu không trả về con trỏ null.

Cách dùng hàm memchr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo và khởi tạo một chuỗi có nội dùng là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net". Sau đó sử dụng hàm memchr() để tìm ký tự 'm' trong 15 ký tự đầu tiên của chuỗi.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo một biến ptr với nội dung là "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char ptr[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //khai báo một biến ch là biến cần tìm trong chuỗi
 char ch = 'm';
 //count là số ký tự cho phép tìm kiếm trong chuỗi
 int count = 15;
 //nếu tìm thấy ký tự trong chuỗi thì thông báo cho người dùng biết là đã tìm thấy
 if (memchr(ptr,ch, count))
   cout <<"Ký tự "<< ch << " có xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";
 //ngược lại sẽ thông báo là không tìm thấy  
 else
   cout <<"Ký tự "<<ch << " không xuất hiện trong " << count << " ký tự đầu tiên của chuỗi \"" << ptr << "\"";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memchr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memchr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP