Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strstr() trong C / C++

Hàm strstr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

Hàm strstr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strstr() trong C / C++

Hàm strstr() trong C++ tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi này trong một chuỗi khác.

Cú pháp:

const char* strstr( const char* str, const char* target );
char* strstr( char* str, const char* target );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 • target: Con trỏ đến chuỗi để tìm kiếm.

Hàm sẽ trả về:

 • Nếu chuỗi con được tìm thấy, hàm strstr () trả về con trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi con trong dest.
 • Nếu không tìm thấy chuỗi con, một con trỏ null được trả về.
 • Nếu đích trỏ đến một chuỗi trống, str được trả về

Cách dùng hàm strstr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strstr() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai chuỗi với nội dung nhất định
 char str[] = "Xin chao Freetuts.net";
 char target[] = "Freetuts";
 //sử dụng hàm strstr() để tìm kiếm chuỗi "Freetuts.net" trong chuỗi "Xin chao Freetuts.net"
 char *p = strstr(str, target);
 //hiển thị chuỗi target và vị trí của nó trong chuỗi str
 if (p)
   cout << "'" << target << "' có xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\" tại vị trí " << p-str;
 else
   cout << target << " không xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strstr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP