CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strstr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strstr() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strstr() trong C / C++

Hàm strstr() trong C++ tìm lần xuất hiện đầu tiên của một chuỗi này trong một chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const char* strstr( const char* str, const char* target );
char* strstr( char* str, const char* target );

Trong đó:

 • str: Con trỏ đến chuỗi cần tìm kiếm.
 • target: Con trỏ đến chuỗi để tìm kiếm.

Hàm sẽ trả về:

 • Nếu chuỗi con được tìm thấy, hàm strstr () trả về con trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi con trong dest.
 • Nếu không tìm thấy chuỗi con, một con trỏ null được trả về.
 • Nếu đích trỏ đến một chuỗi trống, str được trả về

Cách dùng hàm strstr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strstr() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai chuỗi với nội dung nhất định
 char str[] = "Xin chao Freetuts.net";
 char target[] = "Freetuts";
 //sử dụng hàm strstr() để tìm kiếm chuỗi "Freetuts.net" trong chuỗi "Xin chao Freetuts.net"
 char *p = strstr(str, target);
 //hiển thị chuỗi target và vị trí của nó trong chuỗi str
 if (p)
   cout << "'" << target << "' có xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\" tại vị trí " << p-str;
 else
   cout << target << " không xuất hiện trong chuỗi \"" << str << "\"";

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strstr 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strstr() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top