CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memset() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memset() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép ký tự trong một chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm memset() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memset() trong C / C++

Hàm memset() trong C++ được sử dụng để sao chép một ký tự đơn lẻ trong một khoảng nhất định vào một đối tượng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void* memset( void* dest, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ tới đối tượng để sao chép ký tự.
 • ch: Ký tự cần sao chép.
 • count: Số lần sao chép.

Hàm trả về một chuỗi đã được sao chép và lưu vào con trỏ dest.

Cách dùng hàm memset() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memset() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo một biến dest với độ dài 50 ký tự để lưu các ký tự đã được sao chép. Sau đó sử dụng hàm memset() để sao chép ký tự 'a' với số lần là 5.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo biến dest có độ dài 50 ký tự, được dùng để lưu các ký tự lặp lại
 char dest[50];
 //biến ch là biến được sử dụng để lặp lại
 char ch = 'a';
 //gọi hàm memset để lặp lại ký tự a 5 lần rồi gán vào biến dest
 memset(dest, ch, 5);

 cout << "Sau khi gọi hàm memset để lặp lại" << endl;
 cout << "\tBiến dest = " << dest;

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memset 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memset() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top