Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm memset() trong C / C++

Hàm memset() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memset() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép ký tự trong một chuỗi.

Hàm memset() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm memset() trong C / C++

Hàm memset() trong C++ được sử dụng để sao chép một ký tự đơn lẻ trong một khoảng nhất định vào một đối tượng.

Cú pháp:

void* memset( void* dest, int ch, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ tới đối tượng để sao chép ký tự.
 • ch: Ký tự cần sao chép.
 • count: Số lần sao chép.

Hàm trả về một chuỗi đã được sao chép và lưu vào con trỏ dest.

Cách dùng hàm memset() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memset() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo một biến dest với độ dài 50 ký tự để lưu các ký tự đã được sao chép. Sau đó sử dụng hàm memset() để sao chép ký tự 'a' với số lần là 5.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo biến dest có độ dài 50 ký tự, được dùng để lưu các ký tự lặp lại
 char dest[50];
 //biến ch là biến được sử dụng để lặp lại
 char ch = 'a';
 //gọi hàm memset để lặp lại ký tự a 5 lần rồi gán vào biến dest
 memset(dest, ch, 5);

 cout << "Sau khi gọi hàm memset để lặp lại" << endl;
 cout << "\tBiến dest = " << dest;

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

memset 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm memset() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP