Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strcpy() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để sao chép một chuỗi ký tự từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Hàm strcpy() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strcpy() trong C++ sao chép một chuỗi ký tự từ nguồn đến đích. Nghĩa là nó sẽ sao chép một chuỗi các ký tự từ biến này sang biến khác.

Cú pháp:

char* strcpy( char* dest, const char* src );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép vào.
 • src: Con trỏ đến một mảng ký tự nơi nội dung được sao chép từ đó.

Cách dùng hàm strcpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strcpy() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khởi tạo một biến str với nội dung nhất định. Sau đó sử dụng hàm strcpy() để sao chép nội dụng từ biến str sang biến dest mà mình đã tạo trước đó.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo một biến src với nội dùng là "Hello Freetuts.net." Đây là biến sẽ được copy
 char src[] = "Hello Freetuts.net.";
 //khai báo biến dest, đây là biến sẽ nhận nội dung được copy
 char dest[20];
 //sử dụng hàm strcpy để sao chép nội dung từ biến str sang biến dest
 strcpy(dest,src);
 //hiển thị dest ra màn hình
 cout << dest;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcpy 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcpy() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP