CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcmp() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strcmp() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcmp() trong C / C++

Hàm strcmp() được sử dụng để so sánh hai chuỗi, việc so sánh được thực hiện về mặt từ vựng.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

int strcmp( const char* lhs, const char* rhs );

Trong đó:

 • lhs và rhs là hai chuỗi cần so sánh.

Hàm sẽ trả về một trong các trường hợp sau:

 • Giá trị dương nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs lớn hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị âm nếu ký tự khác biệt đầu tiên trong lhs nhỏ hơn ký tự tương ứng trong rhs.
 • Giá trị 0 nếu hai chuỗi bằng nhau về mặt từ vựng.

Cách dùng hàm strcmp() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm memchr() trong C++.

Cụ thể mình sẽ khai báo hai chuỗi với hai nội dung khác nhau. Sau đó gọi hàm strcmp() để so sánh và thông báo ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
 //khai báo hai biến lhs và rhs với hai nội dung cần so sánh
 char lhs[] = "Armstrong";
 char rhs[] = "Army";
 int result;
 //sử dụng hàm strcmp để so sánh hai chuỗi rồi gán kết quả cho biến result
 //*lưu ý: hàm strcmp sẽ trả về một số
 result = strcmp(lhs,rhs);
 //nếu hàm trả về số khác không tức là hai chuỗi khác nhau
 if(result != 0)
  cout<<lhs<< " và " << rhs <<" khác nhau";
 //nếu hàm trả về = 0 thì hai chuỗi giống nhau
 else
  cout<<lhs<< " và " << rhs <<" giống nhau";
 cout<<endl<<endl;
 //tương tự như vậy thử so sánh hai chuỗi giống nhau nhé
 result = strcmp(lhs,lhs);
 if(result != 0)
  cout<<lhs<< " và " << lhs <<" khác nhau";
 else
  cout<<lhs<< " và " << lhs <<" giống nhau";

 cout<<"\n-------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strcmp 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strcmp() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top