Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strncat() trong C / C++

Hàm strncat() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để nối một số ký tự từ chuỗi này vào chuỗi khác.

Hàm strncat() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strncat() trong C++ nối một số ký tự được chỉ định của một chuỗi vào cuối một chuỗi khác.

Cú pháp:

char* strncat( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một chuỗi để nối vào.
 • src: Con trỏ đến một chuỗi sẽ được thêm vào.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm sẽ trả về một chuỗi sau khi đã nối.

Cách dùng hàm strcpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncat() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo khởi tạo nội dung nhất định cho hai biến dest và src
 char dest[50] = "Xin chào";
 char src[50] = " các bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm strncat để nối 12 ký tự từ biến src sang biến dest
 strncat(dest, src, 12);
 //hiển thị biến dest sau khi nối ra màn hình
 cout << "Biến dest sau khi nối: " <<dest ;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm cstring
Hàm memchr() trong C / C++
Hàm memset() trong C / C++
Hàm strcat() trong C / C++
Hàm strchr() trong C / C++
Hàm strcmp() trong C / C++
Hàm memmove() trong C / C++
Hàm strcpy() trong C / C++
Hàm strlen() trong C / C++
Hàm strncat() trong C / C++
Hàm strncpy() trong C / C++
Hàm strstr() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP