CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strncat() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng để nối một số ký tự từ chuỗi này vào chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strncat() là hàm có sẵn trong thư viện cstring, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstring>

Cú pháp hàm strcpy() trong C / C++

Hàm strncat() trong C++ nối một số ký tự được chỉ định của một chuỗi vào cuối một chuỗi khác.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

char* strncat( char* dest, const char* src, size_t count );

Trong đó:

 • dest: Con trỏ đến một chuỗi để nối vào.
 • src: Con trỏ đến một chuỗi sẽ được thêm vào.
 • count: Số ký tự tối đa để sao chép.

Hàm sẽ trả về một chuỗi sau khi đã nối.

Cách dùng hàm strcpy() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm strncat() trong C++.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo khởi tạo nội dung nhất định cho hai biến dest và src
 char dest[50] = "Xin chào";
 char src[50] = " các bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm strncat để nối 12 ký tự từ biến src sang biến dest
 strncat(dest, src, 12);
 //hiển thị biến dest sau khi nối ra màn hình
 cout << "Biến dest sau khi nối: " <<dest ;

 cout<<"\n-----------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tai Freetuts.net";
}

Kết quả:

strncat 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strncat() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về string, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Danh sách các hàm cstring

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top